โครงสร้างการบริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวรุตม์ ขจรเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน Public Market รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
นายยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน
นางสาวนัชชา พรตปกรณ์ รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
นางศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์
นางวาสนา นาคถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร
นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มงานปฏิบัติการ
นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุนไพรเวทมาร์เก็ต
นายแมน ชุติชูเดช ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม