โครงสร้างการบริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ
นายยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน
นางสาวนัชชา พรตปกรณ์ รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
นางศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์
นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มงานปฏิบัติการ
นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุนไพรเวทมาร์เก็ต
นายแมน ชุติชูเดช ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร
นายวรุตม์ ขจรเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน Public Market
qrcode
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม