โครงสร้างการบริหาร

คณะอนุกรรมการ

อนุกรรมการจัดการลงทุน


นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประธานอนุกรรมการ
นายอัมพร แสงมณี ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ชโยดม สรรพศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธาดา พฤฒิธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ ที่ปรึกษา
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ที่ปรึกษา
นายยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
Show more
qrcode
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม