เกี่ยวกับสมาชิก กบข.

ใบแจ้งยอดเงิน

พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 74 กำหนดให้ กบข. ต้องจัดส่งใบแจ้งยอดเงิน สะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย พร้อมผลประโยชน์ ให้สมาชิกทุกคนได้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งใบแจ้ง ยอดเงินดังกล่าวสมาชิกสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อรับการยกเว้นภาษีตาม กฎหมาย

Show more
โครงการ กบข. อบรมอาชีพ ร้อยเอ็ด
โครงการ กบข. อบรมอาชีพ อุดรธานี
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
แผนสมดุลตามอายุ
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
MCS Web
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการที่พักโรงแรม กบข.
สวัสดิการปิดเทอม