สมาชิกพ้นสภาพ/เกษียณ

ตรวจสอบรายชื่อเช็ค/ธนาณัติ/โอน คงค้าง

ข้อมูลค้างจ่าย เงินรอจ่ายคืนสมาชิก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

เช็คคงค้าง จำนวน 118 ราย จำนวนเงิน 1,160,439.97 บาท

ธนาณัติคงค้าง จำนวน 36 ราย จำนวนเงิน 222,009.67 บาท

โอนไม่ได้ จำนวน 100 ราย จำนวนเงิน 1,629,891.89 บาท

ตรวจสอบรายชื่อเช็ค/ธนาณัติ/โอน คงค้าง

วิธีปฏิบัติกรณียังไม่นำเช็ค/ธนาณัติไปขึ้นเงิน (หมดอายุ) หรือรายการโอนเข้าบัญชีไม่ได้Show more
qrcode
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม