ประกาศคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการสรรหาเลขาธิการ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ผู้บริหารสูงสุด)


ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ และเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก รวมทั้งเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก จะดำเนินการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติ


 • 1.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในวันปิดรับสมัคร ตามที่กำหนดในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 อย่างน้อยดังต่อไปนี้
  • 1.1.1) มีสัญชาติไทย
  • 1.1.2) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
  • 1.1.3) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา
  • 1.1.4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  • 1.1.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

 • 1.2 คุณสมบัติเพิ่มเติม
  • 1.2.1) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การลงทุน หรือการธนาคาร
  • 1.2.2) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่ โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีขนาดสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท หรือรายได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีกองทุนภายใต้การบริการไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • 1.2.3) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ รองหัวหน้าของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ระดับกรมหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3 ปี

หมายเหตุ : หากได้รับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามครบถ้วน ตามมาตรา 21
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

2. เงื่อนไขการว่าจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน


 • 2.1 เงื่อนไขการจ้าง เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่เหตุใดจะถึงก่อน และเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างหากมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ คณะกรรมการกองทุนฯ จะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้
 • 2.2 อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.จะได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนตามคุณสมบัติและประสบการณ์ และตามที่ตกลงกับคณะกรรมการกองทุนฯ

3.การรับสมัคร


 • 3.1 การรับสมัคร
  • 3.1.1) ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • 3.1.2) การยื่นใบสมัคร กรอกข้อมูลพร้อมเอกสาร ใส่ซองยื่นได้โดยตรง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่
   ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
   ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • 3.1.3) ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา นาคถาวร โทรศัพท์ 02 636 1000 ต่อ 109
 • 3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
  • 3.2.1) ใบสมัครงานตำแหน่งเลขาธิการ (ตามแบบที่กำหนด)
  • 3.2.2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
  • 3.2.3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • 3.2.4) สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 3.2.5) สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
  • 3.2.6) งบการเงินหรือรายงานประจำปี ที่แสดงถึงขนาดขององค์กร (ไม่เกิน 10 ปี)
  • 3.2.7) เอกสารข้อเขียนไทยที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการบริหาร กบข. หากได้รับการคัดเลือก ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A 4 โดยใช้ขนาดตัวอักษร 16 (Th Sarabun PSK) จำนวน 7 ชุด

4. การพิจารณาคัดเลือก


คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการสรรหาเลขาธิการ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศจากใบสมัครก่อน ทั้งนี้อาจพิจารณาเชิญผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยก็ได้ ตามวัน เวลา สถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับผู้ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

5. การยกเลิกการสรรหา


ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการตัดสินคัดเลือกผู้สมัคร คณะกรรมการกองทุนฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกการสรรหาตามประกาศนี้เพื่อทำการสรรหาใหม่ได้ ทั้งนี้ การพิจารณายกเลิกการสรรหาให้ถือเป็นที่สุด แต่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้สมัครตามประกาศนี้ในการสมัครใหม่

คณะกรรมการกองทุนฯ จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนฯ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการกองทุนฯ ถือว่าเป็นที่สุด และผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าว

Show more
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม