ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ผู้บริหารสูงสุด)


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ และเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก รวมทั้งเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก โดย กบข. มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามวิธีการงบประมาณ

ในการนี้ กบข. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม


 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 • (1) มีสัญชาติไทย
 • (2) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
 • (3) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา
 • (4) มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การลงทุน หรือการธนาคาร
 • (5) มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
  • (ก) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรขนาดใหญ่โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีขนาดสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่าห้าพันล้านบาทหรือรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งพันล้านบาท หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านบาท หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านบาท เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าสามปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร
  • (ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าระดับกรมขึ้นไป โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าสามปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร
  • (ค) เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารตามข้อ (ก) และ (ข) เป็นระยะเวลารวมกันไม่ต่ำกว่าสามปี
 • (6) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • (7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • (8) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • (9) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
 • (10) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
 • (11) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กบข. หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ กบข. ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ กบข. มอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทที่ กบข. เป็นผู้ถือหุ้น
 • (12) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรม และมีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

 • ทั้งนี้ ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กบข. ผู้สมัครจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

2. เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน


 • (1) เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง หรือเมื่ออายุครบ 60 ปี
  บริบูรณ์ แล้วแต่เหตุใดจะถึงก่อน และเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างหากมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ คณะกรรมการ กบข. จะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้
 • (2) เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. จะได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนตามคุณสมบัติและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นไปตามที่ตกลงกับคณะกรรมการ กบข.

3. การรับสมัคร


 • (1) การรับสมัคร
  • (ก) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์
  • (ข) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ใส่ซองปิดผนึกยื่นโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ “ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
   เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 4 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
  • (ค) ระยะเวลาการรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น.
   (เว้นวันหยุดของ กบข.) และในกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กบข. จะถือเอาวันและเวลาที่ใบสมัครมาถึงสถานที่ทำการของ กบข. ตามที่ปรากฏในทะเบียนของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • (ง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา นาคถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานบริหาร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โทร. 0 2636 1000 ต่อ 109 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดของ กบข.)
 • (2) เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
  • (ก) ใบสมัครงานตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. (ตามแบบที่กำหนด)
  • (ข) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
  • (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ
  • (ง) สำเนาทะเบียนบ้าน
  • (จ) สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
  • (ฉ) งบการเงินหรือรายงานประจำปีที่แสดงถึงขนาดขององค์กร (ไม่เกิน 10 ปี)
  • (ช) โครงสร้างองค์กร
  • (ซ) หนังสือจากองค์กร ส่วนราชการ และ/หรือหน่วยงานของรัฐที่รับรองคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ 1 (5)
  • (ฌ) หนังสือรับรองเงินเดือน พร้อม ภงด. 91 ในปีที่เสียภาษี 3 ปีย้อนหลัง
  • (ญ) เอกสารข้อเขียนภาษาไทยที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน กบข. หากได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 11 ชุด

4. การพิจารณาคัดเลือก


กบข. จะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • (1) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ทำแบบทดสอบบุคลิกลักษณะตามที่กำหนด
 • (2) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. จะเชิญผู้สมัครดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบ โดยการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
 • (3) คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 2 คน เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ กบข. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบ
 • (4) คณะกรรมการ กบข. จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการ กบข. ถือว่าเป็นที่สุด และผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าว

5. การยกเลิกการสรรหา


ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. คณะกรรมการ กบข. มีสิทธิ์พิจารณายกเลิกการสรรหาดังกล่าวเพื่อดำเนินการใหม่ได้ และการพิจารณายกเลิกการสรรหาดังกล่าวถือเป็นที่สุด แต่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้สมัครตามประกาศนี้ในการสมัครใหม่

Show more
qrcode
eStatement
My GPF...My Web My Way
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม