บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

สินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์สวัสดิการข้าราชการ เพื่อสมาชิก กบข.

1). จุดเด่นพิเศษ

กู้ง่าย วงเงินกู้สูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระนาน

2). วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ

เพื่ออุปโภคบริโภค

3). อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 7.25% ต่อปี*

 1. กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย
  ปีที่ 1 - 3 = MRR + 0.13% ต่อปี
  หลังจากนั้น เป็นไปตามระเบียบสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด
 2. กรณีเงินเดือนน้อยกว่า 25,000 บาท และไม่ต้องการมีบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 2.0% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ย ดังกล่าว
  ปีที่ 1 - 3 = MRR + 2.13% ต่อปี หลังจากนั้น เป็นไปตามระเบียบสินเชื่อที่ธนาคารกำหนด
  MRR ปัจจุบัน 7.12% ต่อปี

4). วงเงินกู้

บุคคลค้ำประกัน หรือ ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน : สูงสุด 2 ล้านบาท

หลักทรัพย์ หรือ เงินฝากค้ำประกัน : สูงสุด 5 ล้านบาท

5). ระยะเวลาการกู้

ผ่อนชำระได้สูงสุด 20 ปี

6). คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. เป็นข้าราชการ ที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกินอายุเกษียณ

3. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้

4. มีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทต่อเดือน และมีเงินเดือนสุทธิเพียงพอตามเกณฑ์ที่จะผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ย

ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

7). คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

1. เป็นข้าราชการ ที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้กู้

2. มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้

3. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

4. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

8). เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

2. หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นๆที่แสดงถึงที่มาของรายได้ ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

3. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ขอกู้ที่ผ่านการคัดเลือก หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ให้กู้ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

4. สำเนาหนังสือให้ความยินยอมในการหักเงินได้ที่ผู้กู้ได้ทำไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด

5. เอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

9). วันที่เปิดให้บริการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

10). วิธีการใช้สิทธิ์

 1. สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้ามีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
 2. สามารถสมัคร "สินเชือกรุงไทย Home Easy Cash เพื่อสมาชิก กบข." ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร Call Center :
  0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

11). หมายเหตุ

 • - ช่องทางการชำระเงิน ขึ้นอยู่กับ MOU ของหน่วยงานต้นสังกัด
 • - เงื่อนไขอื่นๆ และ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด (MRR ปัจจุบัน = 7.12% ต่อปี)