บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

แผนการลงทุน

เป็นรูปแบบของการลงทุนที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของเงินต้นเป็นสำคัญ มีความเสี่ยงจากการลงทุนต่ำที่สุดในแผน การลงทุนทั้งสี่แผน โดยมีการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้น ดังนั้นผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนใน รูปแบบนี้ จึงน้อยกว่าแผนการลงทุนอื่นทุกแบบ

แผนการลงทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่เหลือระยะเวลาในการลงทุนน้อย ผู้ที่ใกล้เกษียณอายุราชการ หรือผู้ที่ต้องการ ใช้เงินในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการให้เงินที่มีอยู่หรือที่สะสมไว้แล้วในบัญชีต้องลดต่ำลง เนื่องจากความ ผันผวนในเวลาที่ต้องถอนการลงทุน

เป็นแผนการลงทุนที่มีการลงทุนเฉพาะในหลักทรัพย์อันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ รวมทั้ง ธุรกรรมทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ดังกล่าว ที่จะครบกำหนดชำระคืนไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงทุน