บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

แผนการลงทุน

เป็นแผนการลงทุนที่มีสัดส่วนของตราสารทุนมากกว่าแผนการลงทุนหลัก โดยเป็นแผนการลงทุนที่มุ่งแสวงหาผลตอบ แทนในระดับที่สูงขึ้น โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุนมากกว่าแผนหลักซึ่งต้องยอมรับว่าอาจมีความ ผันผวนของราคา ในแต่ละช่วงเวลาสูง (ในระยะสั้นมีโอกาสขาดทุนได้) แต่ก็เพื่อแลกกับโอกาสในการทำกำไรที่สูงใน ระยะยาวด้วย

แผนการลงทุนนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยังมีระยะเวลาในการลงทุนค่อนข้างยาาว หรือผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง การลงทุนพอสมควร เป็นผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ที่เลือกลงทุนในแผนอื่น ๆ