บริการสมาชิก
แผนเกษียณของฉัน
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ข้อมูลการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน กบข.
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

แผนการลงทุน

เป็นรูปแบบของการลงทุนที่เน้นความเพียงพอของการออมเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณอายุเป็นหลัก โดยกำหนดสัดส่วนการ ลงทุนตราสารทุนสูง โดยเฉพาะในช่วงที่มีอายุไม่มาก เพื่อเปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะยาว แม้ผลตอบ แทนรายปีอาจผันผวนหรือติดลบได้มากขึ้น และ กบข. จะทยอยลดการลงทุนในตราสารทุนไปเป็นตราสารหนี้ตามลำดับ โดยอัตโนมัติ เมื่ออายุสมาชิกมากขึ้น เพื่อลดความผันผวนของเงินลงทุน

การกำหนดนโยบายการลงทุนและการบริหารเงินกองทุนของแผนสมดุลตามอายุจะสามารถรองรับสมาชิกผู้เลือกแผนที่ มีอายุเกษียณราชการต่างกันได้ โดย กบข. จะดำเนินการให้ตามข้อมูลที่สมาชิกที่เลือกแผนระบุไว้ในแบบแสดงความ ประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ทั้งนี้ สมาชิกควรพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหม่ หากคาดว่าอา ยุเกษียณจริงจะต่างไปจากที่ระบุไว้ด้วย