รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวสารและกิจกรรม

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการส่งคลิป “คำสอนของพ่อเรื่องการออม” เข้าประกวด

 1. 1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

  1. มีสถานภาพเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อายุไม่เกิน 20 ปี)
  2. เป็นผู้ผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง

 2. 2. เกณฑ์การประกวดคลิปคำสอนของพ่อเรื่องการออม

  1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน
  2. ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ตั้งชื่อตอนของคลิปที่ส่งเข้าประกวด
  3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานซึ่งจะต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ กบข. จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ส่งผลงานมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใด ๆ และถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง การส่งผลงานเข้าประกวดของผู้ส่งผลงานจะถือเป็นโมฆะ
  4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวประมาณ 60 -180 วินาที
  5. เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการบริหารเงิน การวางแผนการเงิน การออมเงิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีเงินใช้อย่างพอเพียง ไม่เป็นหนี้สิน และไม่ฟุ่มเฟือย ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคง
  6. คลิปที่ผลิตขึ้นมาต้องมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ
  7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีลักษณะเป็นการลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำในการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
  8. ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp4, mov, flv อย่างใดอย่างหนึ่ง
  9. กบข. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
  10. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของ กบข. และผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดย กบข. มีสิทธิ์ในการปรับเพิ่มหน้าแรกในตอนต้นของคลิป เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการและนำทุกคลิปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ กบข. (www.gpf.or.th) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมและร่วมโหวตให้คะแนน
  11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการที่ กบข. แต่งตั้งขึ้น ให้ถือเป็นที่ยุติ
  12. ผู้ส่งผลงานจะต้องสมัครเข้าประกวดพร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4)

 3. 3. เกณฑ์การตัดสิน

  การตัดสินแบ่งออกแบ่งเป็น 2 รอบ

  รอบที่ 1 การคัดเลือกคลิปเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กบข.

  กรรมการจะคัดเลือกคลิปที่มีการส่งเข้าประกวดทั้งหมด ให้เหลือเพียง 20 คลิป ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

  1. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
  2. เนื้อหา ลำดับ และเทคนิคการเล่าเรื่องที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว 30 คะแนน
  3. การใช้ภาษา ภาพประกอบ และดนตรี 20 คะแนน
  4. คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน

  รอบที่ 2 การคัดเลือกคลิปเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กบข.

  20 คลิปที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 จะได้รับการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ กบข. และให้สมาชิก กบข. บุคคลทั่วไปร่วมโหวต เพื่อคัด 10 คลิปที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดให้ได้รับรางวัลจาก กบข.

 4. 4. การส่งคลิปเข้าประกวด

  ผู้ส่งคลิปเข้าประกวดจะต้องดำเนินการต่อไปนี้

  1. 4.1 แจ้ง ชื่อ-นามสกุล อายุ สถาบันศึกษา เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล
  2. 4.2 แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
  3. 4.3 แนบรูปถ่ายผู้ส่งผลงานครึ่งตัว เห็นใบหน้าชัดเจน จำนวน 1 รูป
  4. 4.4 ส่งไฟล์ข้อมูลและเอกสารตามข้อ 4.1 - 4.3 พร้อมผลงานคลิปที่ pr@gpf.or.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.

 5. 5. การโหวตคลิป

  สมาชิก กบข. และ บุคคลทั่วไปสามารถร่วมโหวตคลิปที่ชื่นชอบได้ สูงสุด 3 คลิปที่แตกต่างกัน ตลอดรายการ โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่อไปนี้

  1. 5.1 เลขที่บัตรประชาชน
  2. 5.2 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

  หากท่านเป็นผู้โชคดีได้รับของที่ระลึก กบข. จะติดต่อขอรายละเอียดเพื่อส่งของที่ระลึกให้กับท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งของที่ระลึก ในกรณีไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

 6. 6. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

  17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562
  ส่งคลิปเข้าประกวด
  31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2562
  กรรมการคัดเลือกคลิปเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ กบข.
  7 สิงหาคม – 18 สิงหาคม 2562
  นำคลิปที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ใส่เพิ่มหน้าแรกเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมนำคลิปเผยแพร่บนเว็บไซต์ กบข.
  19 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2562
  เปิดให้บุคคลทั่วไปโหวตให้คะแนนคลิป
  31 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562
  รวบรวมคะแนนโหวต และสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมโหวตคลิป
  10 กันยายน 2562
  ประกาศผลผู้ชนะการประกวด และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากการร่วมโหวตคลิป
  11 กันยายน – 23 กันยายน 2562
  มอบทุนการศึกษาและของที่ระลึกให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล (ผู้ส่งคลิปประกวดและผู้โหวตคลิป)

 7. 7. รางวัลและของที่ระลึก

  1. 7.1 รางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

   ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ได้รับคะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรก จะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จะมอบให้ภายใน 23 กันยายน 2562

  2. 7.2 ของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมโหวต

   กบข. จะสุ่มจับรายชื่อผู้โหวตคลิปที่ได้รับคะแนนสูงสุด 100 ท่านเพื่อรับของที่ระลึกจาก กบข. โดย กบข. จะจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ภายใน 23 กันยายน 2562