รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
คณะกรรมการ กบข. และสรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการ กบข.
สรุปรายงานการประชุม

นายประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Science (Mathematics and Economics) University of Surrey สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรี Science (National Development and Project Planning) University of Bradford สหราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2560-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (ระดับ 10) สำนักงบประมาณ
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 สำนักงบประมาณ
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ สำนักงบประมาณ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ สำนักงบประมาณ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานปรับปรุงระบบข้อมูลของสำนักราชเลขาธิการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Doctorat DROIT PUBLIC มหาวิทยาลัย Strasbourg III (Robert Schuman) France
 • ปริญญาโท D.E.A. de DROIT PUBLIC มหาวิทยาลัย Strasbourg III (Robert Schuman) France
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • 2561 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2558 – 2561 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • - 2558 กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นางเมธินี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารสารสนเทศ (Management Information Systems) University of Bridgeport รัฐคอนเนคติกัต ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.3) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน เลขาธิการ ก.พ.
 • 2558 - 2559 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง)
 • 2557 - 2558 ปลัดประทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • 2554 - 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญ

 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการช้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)
 • 2558 - 2560 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • 2558 - 2560 กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตำแหน่ง

 • กรรมการ , อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก วิชาการบริหารรัฐกิจ การวิเคราะห์นโยบาย และการเมืองเปรียบเทียบ Northern Illinois University
 • ปริญญาโท บริหารการพัฒนา Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรร Local Authorities and the State, Ecole Nationale d’ Administration (ENA) ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตร Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A. (2014)

ประวัติการทำงาน

 • 2561 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2559 – 2561 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • 2557 - 2559 ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี
 • 2559 – 2557 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
 • 2559 – 2561 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 1
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระและประธาน บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรม (องค์การมหาชน)

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (แทน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตำแหน่ง

 • กรรมการ , ประธานอนุกรรมการจัดการลงทุน , อนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Economics and Social Science, University of Innsbruck, Austria (ทุนรัฐบาลออสเตรีย)
 • ปริญญาโท Economics (Econometrics), University of Memphis, U.S.A.
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) ​วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรเสริมนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • ​​หลักสูตร Comparative Tax Policy and Administration (COMTAX), Harvard Kennedy School of Government, U.S.A.
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3/2546 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้อํานวยการสํานักนโยบายภาษีสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง​
 • ​​ผู้อํานวยการสํานักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาคสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก
 • กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษามาตรการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายเกี่ยวกับกิจการพาณิชยนาวี ของประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง สำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ประวัติการทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • 2558 - 2559 รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • 2557 - 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • 2553 - 2557 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง  

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการในคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการในคณะกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
 • กรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank)

นายเมธี สุภาพงษ์
รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (แทน)
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การพัฒนา Center for Development Economics, Williams Collage สหรัฐอเมริกา 
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน  London School of Economic and Political Sciences University of London สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

 • 2558 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2557 – 2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2553 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
 • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
 • กรรมการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท   ด้านกฎหมาย  University of Bristol  สหราชอาณาจักร 
 • ปริญญาตรี   ด้านกฎหมาย  University of Essex สหราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Eisenhower Fellowships Program 

ประวัติการทำงาน

 • 2558 – ปัจจุบัน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
 • 2556 - 2558 กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 • 2556 - 2558 กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2558 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2554 - 2555 กรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2552 - 2554 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 • 2549 - 2552 ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ คณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง
 • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
 • อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3

นายสรรเสริญ นามพรหม
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Human Resource Management, Rutgers University, New Jersey สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Master of Management (Public Sector Management) มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ / ทุนรัฐบาล ก.พ.)
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leadership Program) สำนักงาน ก.พ.
 • หลักสูตร Leadership and Change ณ University of Postsdam ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี (ทุนรัฐบาล ก.พ.)
 • หลักสูตร Management Acceleration Programme ณ สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส (ทุนส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (ทุนรัฐบาล ก.พ.) ในต่างประเทศ ในฐานะส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)
 • หลักสูตร (ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหาร ระดับสูง) Executive Development Program ณ สถาบัน Kellogg School of management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา

 ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 2558 - 2560 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 2555 - 2558 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
 • คณะอนุกรรมการการกำหนดกรอบอัตรากำลังและวางแผนบริหารกำลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์
 • อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
 • เลขานุการคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้ช่วยเลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • เลขานุการ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน

นายสราวุธ เบญจกุล
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ด้านกฎหมายธุรกิจ (LL.M.) University of Bristol สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโท ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (LL.M.) American University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ด้านกฎหมายเปรียบเทียบ (M.C.J) Howard University สหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • นิติศาสตรบัญฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
 • หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Developing Legal Expertise: learning law from student to minister of justice สหราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • Eisenhower Fellowships Program 

ประวัติการทำงาน

 • 2560 -  ปัจจุบัน  เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
 • 2549 - 2560 รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
 • 2556 - 2559  เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • 2549 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
 • 2551 - 2559 กรรมการและประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นายทะเบียนและกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคารคณะกรรมการคดีพิเศษ

นายมนัส สุขสวัสดิ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ

ประวัติการศึกษา

 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปริญญาตรี  นิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรนักบริหารงานการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บ.ย.ป.) วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • 2558  -  ปัจจุบัน อัยการอาวุโส
 • 2556  –  2558     รองอัยการสูงสุด
 • 2552 – 2556  ผู้ตรวจการอัยการ
 • 2550 – 2552 อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุโตตุลาการ สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
 • กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ประธานอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องคัดค้านและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • รองประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Management Science, University of North Texas สหรัฐอเมริกา 
 • ปริญญาโท MBA (Quantitative Business Analysis), University of Evansville สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท M.S. (Engineering Management), University of Evansville สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี B.Eng. (Civil Engineering) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประวัติการทำงาน

 • 2556  -  ปัจจุบัน อธิบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 • 2550  –  2556 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2548 – 25560 คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • สมาชิกสภานิติบัณณัติแห่งชาติ
 • กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • รักษาการประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • รองประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ให้กับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

นายนิวัติ เชื้อนาค
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี  บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

 • ศึกษาดูงานจัดสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเทศอังกฤษ, สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • 2548 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 • 2541  –  2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 • 2540 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด

นายนัฑ ผาสุข
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา

 

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการวุฒิสภา (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรระดับทรงคุณวุฒิ, ระดับ 11)
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรระดับทรงคุณวุฒิ, ระดับ 10)
 • รองเลขาธิการวุฒิสภา (ประเภทบริหาร ระดับสูง)
 • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)
 • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย (นักบริหาร ระดับ 9)

พล.ต.ท.ติณภัทร ภุมรินทร์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตำรวจ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ รป.บ. (ตร) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 36 

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน ผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง
 • 2557 - 2559  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
 • 2556 - 2557 รองผู้บัญชาการสำนักงบประมาณ  
 • 2552 -  2555 ผู้บังคับการกองตรวจสอบภายใน 2

พล.อ.ต.ตรีพล อ่องไพฑูรย์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนเตรียมทหาร
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 29

การฝึกอบรม

 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 44
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 41
 • โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 77

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2559 รอง ผอ.สกป.กร.ทอ.
 • พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2559 นปก.ประจำ กพ.ทอ.

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไทย (นธป.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 5 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว กลุ่มงานคดี 1 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นนโยบานและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

นายวิษณุ วรัญญู
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (Docteur d’Etat en Droit) มหาวิทยาลัยปารีส ๒ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนการปกครองชั้นสูง Ecole Nationale d’Administration (ค.ศ.1990-1992 Promotion Condorcet)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตร Political, Administrative & Judical System of Greece

ประวัติการทำงาน

 • 2560- ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด
 • 2558 - 2560 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
 • 2551 - 2558 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
 • รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
 • ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บัญชี (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ( วปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

 • Management Organizational Change, Australian National University
 • The Secondment Program, Audit New Zealand
 • 9-month Fellowship Program, Canadian Comprehensive Audit Foundation (CCAF) and the Office of the Auditor General of Canada
 • JICA Sponsor Seminar on Government Audit for Senior Officials, Board of Audit of Japan
 • นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • Leadership Development Program (LDP III ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการทำงาน

 • 2557 -  ปัจจุบัน รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 • 2555 -  2557  ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 (ทรงคุณวุฒิ)
 • 2553 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นบปส. อำนวยการ) รุ่น 3 สำนักงาน ป.ป.ช.
 • หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • หลักสูตรนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่น 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
 • หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่น 46 วิทยาลัยการปกครอง

ประวัติการทำงาน

 • 2558 – ปัจจุบัน นักบริหารทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
 • 2554 – 2558 นักบริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย วิคตอเรีย ประเทศนิวซีแลนด์

ประวัติการทำงาน

 • กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
 • กุมภาพันธ์ 2548 - 2517 กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • 2540 - 2541 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ
 • อนุกรรมการจัดการลงทุน

นายเสรี นนทสูติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร CMA-GMS (ผู้บริหารระดับสูงประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้นำระดับสูงอาเซียน สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบันศศินทร์
 • หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตร "Infrastructure in a Market Economy : Public-Private Partnerships in a Changing World" Harvard University Kennedy School of Government
 • หลักสูตร "The Practice of Trade Policy : Economics, Negotiations, and Rules" Harvard University Kennedy School of Government

ประวัติการทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovenmental Commission on Human Rights
 • 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • 2556 - 2558 กรรมการบริษัท เยเนรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการยกร่างปฏิญญา สิทธิมนุษยชนอาเซียน
 • 2546 - 2555 ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
 • กรรมการบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอวิสเซส จำกัด

นายธีรนันท์ ศรีหงส์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science in Finance, Drexel University, USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
 • Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
 • Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2561 – ปัจจุบัน  เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. 
 • 2559 – 2560  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
 • 2560 – 2561  รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • 2560 – 2561  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • 2560 – 2561  กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 • 2558 – 2559  รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
 • 2554 – 2557  ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2554  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • 2550 – 2553  กรรมการ บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด
Update at 26/5/62