รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12562กรกฎาคม1,084,292
22562มิถุนายน1,079,929
32562พฤษภาคม1,076,589
42562เมษายน1,086,660
52562มีนาคม1,069,378
62562กุมภาพันธ์1,066,071
72562มกราคม1,062,539
82561ธันวาคม1,056,825
92561พฤศจิกายน1,048,043
102561ตุลาคม1,042,351
112561กันยายน1,061,084
122561สิงหาคม1,058,439
Update at 13/8/62