รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

จำนวนสมาชิก กบข.

เลือกดูจำนวนสมาชิกตาม
ประเภทข้าราชการ
เพศ
อายุ
รวม 1,076,589 ราย

จำนวนสมาชิกรายเดือน

ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (ราย)
12562พฤษภาคม1,076,589
22562เมษายน1,086,660
32562มีนาคม1,069,378
42562กุมภาพันธ์1,066,071
52562มกราคม1,062,539
62561ธันวาคม1,056,825
72561พฤศจิกายน1,048,043
82561ตุลาคม1,042,351
92561กันยายน1,061,084
102561สิงหาคม1,058,439
112561กรกฎาคม1,055,389
122561มิถุนายน1,053,122
132561พฤษภาคม1,049,482
142561เมษายน1,042,810
Update at 6/6/62