รายงานการประเมิน ITA
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

แผนงานและผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ จำนวนแผนงาน
เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวม
1. ด้านลงทุน 3 - 3
2. ด้านสมาชิก 8 - 8
3. ด้านบริหารองค์กร 3 - 3
รวม 14 - 14
A1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินลงทุนผ่านกระบวนการจัดสรรการลงทุนโดยการทบทวนแผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว (LT-SAA) และการวางกลยุทธ์สินทรัพย์ต่างประเทศ (GTAA)
เป้าหมาย :  
รายงานผล/แผนงานฯ ธ.ค. 62

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างจัดสำรวจสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทำวิจัยว่าด้วยความสามารถและการยอมรับความเสี่ยงด้านลงทุนของสมาชิก ประกอบการทบทวน SAA นอกจากนี้ได้ทบทวนแนวทางดำเนินการลงทุนปัจจุบันของ กบข. และจัดทำพอร์ตการลงทุนตั้งต้นแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามมุมมอง เหตุผลสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อประเมินและตัดสินใจกำหนดสัดส่วนการลงทุนของ กบข.

สถานะ :  

A2 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Management)
เป้าหมาย :  
รายงานผล/แผนงานฯ ธ.ค. 62

ผลการดำเนินงาน :

ขออนุมัติปรับตัวเทียบวัดผลการดำเนินงานกองทุนให้สะท้อนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเหรียญ สรอ. เป็นบาทของสินทรัพย์ต่างประเทศกลุ่ม Unhedged Benchmark ที่ระดับ 20% เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อคณะอนุกรรมการจัดการลงทุนมีผลตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ :  

A3 : การพัฒนาการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG Investment)
เป้าหมาย :  
นำปัจจัย ESG มาประกอบการวิเคราะห์ลงทุน

ผลการดำเนินงาน :

พัฒนา GPF - OECD Due Diligence Guideline แล้วเสร็จและได้นำ Guideline ดังกล่าวไปประกอบการวิเคราะห์สินทรัพย์ที่สำนักงานลงทุน นอกจากนี้ได้สื่อสารภายในองค์กรและกำหนดให้มีการนำเกณฑ์ ESG ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างจริงจัง พร้อมทั้งสื่อสารไปถึงผู้จัดการกองทุนภายนอกให้ตระหนักถึงการนำ ESG มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจลงทุน

สถานะ :  

A4 : การให้บริการ End-to-End Service on Mobile Platform
เป้าหมาย :  
พัฒนา My GPF Mobile Application แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงาน :

พัฒนาปรับปรุง My GPF Mobile Application ให้รองรับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล แสดงใบแจ้งยอดปี 2561 ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินทางอีเมล (E-Statement) และติดต่อสอบถามผ่าน Live Chat พร้อมเพิ่มเมนู แผนเกษียณของฉัน (Personalized Dashboard) พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับรู้ถึงบริการที่ กบข. นำเสนอผ่าน My GPF Mobile Application ตามสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

สถานะ :  

A5 : การให้บริการเครื่องมือวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณเป็นรายบุคคล (Personalized Pension Dashboard)
เป้าหมาย :  
พัฒนาระบบ Pension Dashboard แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงาน :

เปิดให้บริการเพิ่มเติมบนระบบ Android โดยสมาชิกสามารถประเมินความเพียงพอของเงินออม ณ วันเกษียณ มีคำแนะนำทางเลือกการออมเพิ่ม การลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสมตามเป้าหมายหรือความสามารถทางการเงินของสมาชิกแต่ละราย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเชื่อมต่อให้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่ม หรือเปลี่ยนแผนการลงทุน ได้ ผ่าน My GPF Mobile Application

สถานะ :  

A6 : การใช้ Data Analytics เพื่อการวิเคราะห์และให้บริการสมาชิก
เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ในระหว่างดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลระยะที่ 2 ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้นำข้อมูลของสมาชิกมาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการเข้าใช้งาน My GPF Mobile Application หลังจากที่ได้เปิดให้บริการเมื่อปลายปี 2561 โดยประเมินรูปแบบการเข้าใช้งานในเมนูต่างๆ (Customer Journey Analysis) ใน My GPF Mobile Application พร้อมทั้งได้ปรับเปลี่ยนเมนูในหน้าจอหลักของ My GPF Mobile Application ให้สะดวกต่อการเข้าใช้งานของสมาชิกมากขึ้น

สถานะ :  

A7 : การตอบข้อมูลสมาชิกแบบอัตโนมัติ (Chat Bot)
เป้าหมาย :  
เปิดให้บริการ Chat Bot

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้ให้บริการโปรแกรมตอบข้อมูลสมาชิกแบบอัตโนมัติ (Chat Bot) สำหรับใช้รองรับการสอบถามข้อมูลที่มักถามบ่อย 4 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิประโยชน์สมาชิก (2) บริการของ กบข. (3) สวัสดิการสมาชิก และ (4) ข้อมูลทางการเงิน เพื่อช่วยให้ กบข. สามารถให้บริการสมาชิกจำนวนมากได้อย่างทั่วถึง

สถานะ :  

A8 : การเสริมสร้างความผูกพันของสมาชิก (Engagement) ที่มีต่อ กบข. ผ่าน GPF Community
เป้าหมาย :  
จำนวนผู้ใช้งานที่เข้าร่วม GPF Community ที่เพิ่มขึ้น +100% ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงของบริการ กบข. (Member Satisfaction Score) ≥75%

ผลการดำเนินงาน :

จัดทำสื่อเผยแพร่ผ่าน Social Media ในรูปแบบ Infographic 2D และ Motion Graphic จัดทำชุดข้อมูลความรู้เรื่องแผนการลงทุน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธ์/การตลาดออนไลน์ ตามแผนงานโดยมีจำนวนผู้ใช้งานที่เข้าร่วม GPF Community ณ สิ้นสุดไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 78%

สถานะ :  

A9 : การลดความผันผวนของผลตอบแทนการลงทุน
เป้าหมาย :  
สามารถให้บริการข้อมูลทางการเงินทั้ง In-bound และ Out-bound

ผลการดำเนินงาน :

ขยายช่องทางการให้บริการข้อมูลการเงิน จากปัจจุบันที่เป็นการนัดหมายและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ไปยังการให้ข้อมูลทางอีเมล fa@gpf.or.th พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้สมาชิก เกี่ยวกับ “การเลือกแผนการลงทุน” “การลงทุนเบื้องต้น” “การออมและการจัดการหนี้” โดยได้นำเทปบันทึกภาพบางส่วนเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ facebook ใน GPF Community

สถานะ :  

A10 : การสร้างดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณ (Retirement Readiness Index)
เป้าหมาย :  
ดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณ (Retirement Readiness Index) แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงาน :

ศึกษาการวัดผลสัมฤทธิ์ในการออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกองทุนบำนาญในประเทศต่างๆ (Literacy Review) แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาดัชนีความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเกษียณ (Retirement Readiness Index) ของสมาชิก กบข. ต่อไป

สถานะ :  

A11 : การจัดหาสวัสดิการ (Happy Retirement)
เป้าหมาย :  
12 สวัสดิการและให้บริการ Happy Retiree 1 สวัสดิการ

ผลการดำเนินงาน :

จัดหาและปรับปรุงสวัสดิการเพื่อตอบโจทย์ แนวความคิด “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ สร้างความสุข” ในรูปแบบการให้สวัสดิการสิทธิพิเศษ เช่น คูปองส่วนลด Tesco Lotus, สิทธิพิเศษโรงเรียนกวดวิชา Top One, สิทธิพิเศษส่วนลดค่าเข้า Sea Life Bangkok Ocean & Madame Tussauds Bangkok เป็นต้น

สถานะ :  

A12 : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เป้าหมาย :  
ผลการประเมิน อยู่ในเกณฑ์ดี (Good)

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินฯ

สถานะ :  

A13 : การสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Succession Planning)
เป้าหมาย :  
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งทั้งระดับกลุ่มงาน (N-1) และ ระดับฝ่ายงาน (N-2)

สถานะ :  

A14 : การเสริมสร้าง กบข. ให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization)
เป้าหมาย :  
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน

ผลการดำเนินงาน :

อยู่ในระหว่างดำเนินงานตามแผน อันได้แก่ 1) การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ 2) การออกแบบและพัฒนารับบภายใน เช่น ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ระบบเอกสารดิจิทัล และ ระบบ Digital Conference และ 3) การพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับหน่วยราชการ

สถานะ :