ผ่าน IVR Contact Center  
บริการ GPF IVR Service
เป็นบริการตรวจสอบยอดเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม(ถ้ามี) และผลประโยชน์ที่สมาชิกมีอยู่กับ กบข. ผ่านระบบตอบโทรศัพท์รับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response) โทร. 1179 กด 8 ได้ด้วยตนเอง

ข้อควรระวัง
เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล เมื่อสมาชิกได้รับรหัสผ่านจาก กบข. ควรจดจำและทำลายเอกสารรหัสผ่านส่วนตัว นั้น พร้อมทั้งดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นตัวเลขที่สามารถจดจำได้ง่าย

ทั้งนี้ หากสมาชิก กดรหัส ผิด ครบ 3 ครั้ง ระบบจะทำการล็อครหัสผ่านส่วนตัว สมาชิกจะไม่สามารถใช้งานได้ และต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการยกเลิกรหัสผ่านดังกล่าวและออกรหัสผ่านใหม่ ต่อไป หรือเข้าไปที่ GPF WEB SERVICE กด ลืมรหัสผ่าน ต่อไป โดยรหัสผ่านใหม่นั้น สมาชิกสามารถเลือกได้ว่า จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือ ผ่านทาง e-mail ของตนเอง

การใช้บริการตรวจสอบยอดเงินผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

หลังจาก สมาชิกสมัครใช้บริการ GPF IVR Service ได้รับรหัสผ่านจาก กบข. สมาชิกจะสามารถเข้าใช้บริการตรวจสอบยอดเงินผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติโดยมีขั้นตอน ดังนี้

กรณีสมาชิกเข้าเปิดใช้บริการครั้งแรก

 1. ติดต่อที่ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179
 2. เลือกเมนู 8
 3. ระบุหมายเลขสมาชิก 13 หลักและตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#)
 4. ระบบจะทวนหมายเลขสมาชิก 13 หลัก
  ยืนยันข้อมูลถูกต้อง กด 1
  ต้องการแก้ไขข้อมูล กด 2
 5. ระบบจะแจ้งให้กดรหัสผ่าน 8 หลักของท่าน แล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#)
 6. ระบบจะทวนรหัสผ่าน 8 หลัก
  ยืนยันข้อมูลถูกต้อง กด 1
  ต้องการแก้ไขข้อมูล กด 2
 7. สอบถามยอดเงิน กบข.
  ยอดเงิน กบข. กด 1
  เปลี่ยนรหัส กด 2
 8. เลือก ยอดเงิน กบข. กด 1

 9. ระบบจะแจ้งให้กดวันเดือนปีเกิด ของท่าน แล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#)
 10. ระบบจะทวนวันเดือนปีเกิด ของท่านคือ วันที่......
 11. ระบบจะแจ้งว่า กรณีท่านใช้บริการครั้งแรก กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่าน 8 หลัก ของท่าน
 12. ระบบจะแจ้งยอดเงินในบัญชีของท่าน ณ วันที่ ........ โดยแบ่งเป็น
  ยอดเงินสะสม สมทบ และผลประโยชน์ ของเงินดังกล่าว จำนวน..........บาท และ
  ยอดเงินประเดิม(ถ้ามี) เงินชดเชย และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจำนวน ..........บาท

กรณีสมาชิกเข้าใช้บริการครั้งต่อไป

ทำขั้นตอนที่ 1-7 เหมือนเดิม และข้ามไปที่ ขั้นตอนที่ 11

  เลือกเปลี่ยนรหัส กด 2

 1. ระบบจะแจ้งให้กดวันเดือนปีเกิด ของท่าน แล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#)
 2. ระบบจะทวนวันเดือนปีเกิด ของท่านคือ วันที่...........
 3. ระบบจะแจ้งให้กดรหัสใหม่ ที่ท่านต้องการ 8 หลัก แล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#)
 4. ระบบจะทวน รหัสใหม่ ที่ท่านกด............
  ยืนยันข้อมูลถูกต้อง กด 1
  ต้องการแก้ไขข้อมูล กด 2
 5. เมื่อ กด 1 เพื่อยืนยัน ระบบจะแจ้งการเปลี่ยนรหัส ของท่าน สมบูรณ์ สมาชิกสามารถใช้รหัสใหม่ ได้ทันที

กรณีสมาชิกเข้าใช้บริการครั้งต่อไป

ทำขั้นตอนที่ 1-7 เหมือนเดิม และข้ามไปที่ ขั้นตอนที่ 10-12
 
กลับหน้าวิธีตรวจสอบยอดเงินด้วยตนเอง