รายชื่อหน่วยราชการที่ลงนามในข้อตกลงโครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข
ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน สังกัด
1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม
2 กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
3 กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
4 กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม
5 กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม
6 สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
7 กรมยุทธบริการทหาร กระทรวงกลาโหม
8 กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม
9 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
10 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
11 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
12 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
13 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
14 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
15 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
16 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
17 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
18 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
19 สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
20 สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
21 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
22 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
23 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
24 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
25 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
26 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
27 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
28 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
30 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
31 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
32 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
33 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
34 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
35 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
36 กรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม
37 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
38 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
39 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
40 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
41 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม
42 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
43 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
44 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
45 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
46 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
47 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
48 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
49 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
50 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
51 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
52 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
53 กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
54 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
55 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
56 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
57 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
58 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
59 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
60 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
61 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
62 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
63 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
64 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
65 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
66 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
67 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
68 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
69 กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
70 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
71 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
72 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
73 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
74 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
75 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
76 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
77 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
78 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
79 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
80 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
81 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
82 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
83 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
84 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
85 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
86 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
87 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
88 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
89 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
90 สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
92 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
93 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
94 มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ
95 มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงศึกษาธิการ
96 มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงศึกษาธิการ
97 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ
98 มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
99 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
100 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ
101 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ
102 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ
103 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ
105 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ
106 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
107 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กระทรวงศึกษาธิการ
108 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
109 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี กระทรวงศึกษาธิการ
110 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ กระทรวงศึกษาธิการ
111 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กระทรวงศึกษาธิการ
112 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ
113 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กระทรวงศึกษาธิการ
114 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
115 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด กระทรวงศึกษาธิการ
116 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ
117 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช กระทรวงศึกษาธิการ
118 มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ
119 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ กระทรวงศึกษาธิการ
120 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
121 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
122 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
123 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
124 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
125 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
126 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
127 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
128 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
129 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
130 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
131 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
132 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม
133 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
134 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
135 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
136 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
137 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
138 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
139 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
140 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
141 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
142 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
143 สำนักงานอัยการสูงสุด ส่วนราชการอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
144 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส่วนราชการอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
145 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนราชการอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
146 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส่วนราชการอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
147 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่วนราชการอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
148 สำนักราชเลขาธิการ ส่วนราชการอิสระไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
149 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
150 สำนักงานศาลปกครอง หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
151 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
152 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
153 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
154 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
155 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หน่วยงานอิสระ
   
   
  กลับหน้าสินเชื่อการศึกษากรุงไทย