1. เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดสวัสดิการ ใน 3 ด้าน คือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ กระจายความสุข โดยโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นนโยบายการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก
 2. เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมให้สมาชิกได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการเสริมทักษะด้าน การประกอบอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกมีอาชีพเสริมพิเศษควบคู่ไปกับงาน ประจำหรือรองรับเมื่อเกษียณอายุ
 1. สมัครทางเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
 2. จดหมายและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมส่งมายัง กบข. ที่

  ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เลขที่ 990 ชั้น 4 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 3. พิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ (คลิกที่นี่เพื่อ download ใบสมัคร) กรอกรายละเอียดให้ครบและส่งโทรสารมาที่ 02-636-1691
หมายเหตุ เปิดรับรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 – 28 กุมภาพันธ์ 2554
 1. กบข. คัดเลือกสมาชิก ตามลำดับก่อน-หลัง นับจากวันที่ กบข. ได้รับใบสมัคร (สมัครก่อนเลือกหลักสูตรก่อน หากหลักสูตรแรกเต็ม จะทำการเลือกหลักสูตรสำรอง 2 และ 3 ให้แทน)
 2. สมาชิก 1 ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น โดยสามารถให้ บุคคลในครอบครัว อาทิ พ่อ/แม่/สามี/ภรรยา/บุตร เข้าอบรมแทนได้
 3. กบข. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ กบข. ในวันที่ 1 มีนาคม 2554
 4. กรุณาพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง และโปรดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง

  ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  หรือทางโทรสาร 0-2636-1691 ภายในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554 นี้ (ในเวลาทำการ)

หมายเหตุ กบข. สงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลในใบสมัครครบถ้วนเท่านั้น
ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2554 เวลา 10.00-17.00 น. ณ บริเวณฮอลล์ 2 อาคารชาเลนเจอร์ ห้องจูปิเตอร์ 12-13 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 1. ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเพื่อเข้าฝึกอบรม ณ. บูธ กบข. บริเวณหน้างาน
 2. นำใบลงทะเบียนไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ลงทะเบียนไว้