ติดต่อ กบข.

หน้าหลัก > ติดต่อ กบข. > เรื่องร้องเรียน


คณะกรรมการ กบข. จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการ โดยมอบหมายให้ประธานอนุกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับเรื่อง เพื่อให้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ กบข. ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 990 ถนนพระราม 4 กทม. 10500