เบ็ดเตล็ด

หน้าหลัก > เบ็ดเตล็ด > Glossary
 
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ( กบข.)
การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก
คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการกฎหมาย
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทน
เงินชดเชย
เงินต้น ( capital )
เงินประเดิม
เงินสมทบ
เงินสะสม
เงินเดือน
บำนาญ
บำเหน็จ
บำเหน็จตกทอด
บัตรสมาชิก
เวลาราชการ
สนทนากับเลขาธิการ กบข.
สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ผู้แทนสมาชิก
ระบบ MCS
ระบบ MMS
เลขาธิการ
หุ้นเติบโต ( growth stock )
หุ้นปันผล ( dividend stock )
แผนผสมหุ้นทวี ( equity plan )
แผนหลัก ( core plan )
แผนตราสารหนี้ ( fixed income plan )
แผนตลาดเงิน ( money market plan )
แผนสมดุลตามอายุ (Life Path Choice)
Asset Allocation
Benchmark
CO-Browse
Career Development
Career Path
Competency
Contractual saving
Core Competency
Core Purpose
Core Value
Corporate Governance
Credit / Default Risk
Cross Currency Swap
Currency Hedging
Custodian
Defined Benefit
Defined Contribution
ESG
Fund manager
Inflation / Purchasing Power Risk
Inflation Hedge Instrument
Interest rate risk
Investment Choice
Investment Policy Statement
Low Correlation
Negative Real Interest Rate
Pay as you go
Provident Fund
Quasi-government
Reinvestment risk
Specialized Mandate
Succession Plan
Vision