ลงทุน

หน้าหลัก > การลงทุน > นโยบายการลงทุน


นโยบายการลงทุนของ กบข. คือการบริหารเงินของกองทุนโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของความสมดุลระหว่าง "ความปลอดภัยของเงินต้น (Preservation of Capital)" กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้สมาชิกมีมาตรฐานและคุณภาพของการดำรงชีวิตที่เหมาะสมภายหลังการเกษียณ

"หลักการลงทุน กบข." นั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่ง

  • กรอบของพระราชบัญญัติ กบข. และ
  • กฎกระทรวง"

อีกทั้ง กบข. ยังได้มีการจัดทำ
  • แนวทางการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance)
  • ถ้อยแถลงนโยบายลงทุน (Investment Policy Statement) และ
  • แนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)

เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการลงทุนของกองทุนอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้ กบข. มีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนที่มีความรอบคอบ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ควบคู่ไปกับการพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าเหมาะสม และมีกระบวนการติดตามประเมินสถานการณ์การลงทุนของตลาดการลงทุนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกอย่างแท้จริง สมดั่ง "ปรัชญาการลทุน" ของ กบข. ที่ว่า

  1. เสริมสร้างผลประโยชน์ของสมาชิก
  2. เสริมสร้างผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม
  3. เป็นกิจการที่มีการบริหรการจัดการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม