เบ็ดเตล็ด

หน้าหลัก > เบ็ดเตล็ด > Link กบข.
   
Banner กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1. เลือกหน้า Web Page ใน Web Site ของหน่วยงานของท่านที่ต้องการใส่ banner
2. นำข้อความข้างล่างใส่ลงใน Web Page ตรงตำแหน่งที่ต้องการ
3. เมื่อเสร็จแล้วจะ ปรากฎ banner ดังรูป