เกี่ยวกับ กบข.

หน้าหลัก > เกี่ยวกับ กบข. > การบริหารงาน กบข.
  • แผนยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2555
  • ถ้อยแถลงนโยบายด้านสมาชิก
  • ถ้อยแถลงนโยบายด้านลงทุน
  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการของ กบข.
  • จรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้าง
  แผนยุทธศาสตร์องค์กร ปี 2555
 
   

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้เริ่มจัดทำแผนยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันอยู่ในช่วงปี 2554-2556

แผนยุทธศาสตร์ปี 2554-2556 เป็นแผนสามปีที่ได้จัดทำขึ้นในปี 2553 และมีการพิจารณาทบทวนรายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินที่มีความผันผวนสูง โครงสร้างประชากรที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นความท้าทายของกองทุนบำนาญในระบบการกำหนดอัตราเงินจ่ายเข้ากองทุน(Defined Contribution) กล่าวคือ เงินบำเหน็จบำนาญที่สมาชิกได้รับอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณเนื่องจากการที่ประชากรมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นในขณะที่การหาผลตอบแทนการลงทุนก็ยากลำบากขึ้น

นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์ฯ ของ กบข ยังมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ท้าทายมากขึ้นตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบัน ซึ่งสำนักงานฯ ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ และได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ปี 2555 ขึ้นและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการในเดือน พฤศจิกายน 2554


 Download แผนยุทธศาสตร์ปี 2555