สมาชิก

หน้าหลัก > สมาชิก > มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก
 
ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้ เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
มูลค่าต่อหน่วยคือมูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิก หารด้วยจำนวนหน่วยของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิกคือส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลาง และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด
จำนวนหน่วยคือจำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด
หากมูลค่าต่อหน่วยในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น แสดงว่ามีผลประโยชน์ที่หาได้เพิ่มขึ้น และตัวเลขผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีจะแสดงค่าเป็นบวก แต่ถ้า กรณีที่มูลค่าต่อหน่วยในปัจจุบันลดลงกว่าในอดีต แสดงว่าผลประโยชน์ที่เคยมีอยู่นั้นลดลง และตัวเลขประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีจะแสดงค่าเป็นลบ

มูลค่าต่อหน่วย จึงเป็นการสะท้อนสภาพตลาดในการลงทุนเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ จุดที่เราต้องการเห็นการเปรียบเทียบมูลค่าแท้จริงที่ได้รับ
ประกาศมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนส่วนสมาชิก
 
 
วันที่ประกาศใช้ 21/3/2560
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
  แผนผสมหุ้นทวี 24.1697
  แผนหลัก 22.6262
  แผนตราสารหนี้ 19.8454
  แผนตลาดเงิน 18.9176
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) 367,027,150,075.19 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) 786,464,983,623.50 
 
 
 
เลือกดูย้อนหลัง 12 เดือน (มีนาคม 2559-ปัจจุบัน)
 
เลือกดูย้อนหลัง 3 ปี (2557-ปัจจุบัน)
 
เลือกดูย้อนหลัง 5 ปี (2555-ปัจจุบัน)
 
เลือกดูเริ่มตั้งกองทุน-2559
 
เลือกดูในแต่ละเดือน เดือน   ปี