สมาชิก

หน้าหลัก > สมาชิก > มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก
 
ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้ เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน
มูลค่าต่อหน่วยคือมูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิก หารด้วยจำนวนหน่วยของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิกคือส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลาง และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด
จำนวนหน่วยคือจำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด
หากมูลค่าต่อหน่วยในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น แสดงว่ามีผลประโยชน์ที่หาได้เพิ่มขึ้น และตัวเลขผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีจะแสดงค่าเป็นบวก แต่ถ้า กรณีที่มูลค่าต่อหน่วยในปัจจุบันลดลงกว่าในอดีต แสดงว่าผลประโยชน์ที่เคยมีอยู่นั้นลดลง และตัวเลขประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีจะแสดงค่าเป็นลบ

มูลค่าต่อหน่วย จึงเป็นการสะท้อนสภาพตลาดในการลงทุนเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ จุดที่เราต้องการเห็นการเปรียบเทียบมูลค่าแท้จริงที่ได้รับ
ประกาศมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนส่วนสมาชิก
 
 
วันที่ประกาศใช้ 25/4/2560
มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
  แผนผสมหุ้นทวี 24.3282
  แผนหลัก 22.7407
  แผนตราสารหนี้ 19.9088
  แผนตลาดเงิน 18.9470
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท) 370,916,982,198.29 
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท) 794,006,634,256.47 
 
 
 
เลือกดูย้อนหลัง 12 เดือน (เมษายน 2559-ปัจจุบัน)
 
เลือกดูย้อนหลัง 3 ปี (2557-ปัจจุบัน)
 
เลือกดูย้อนหลัง 5 ปี (2555-ปัจจุบัน)
 
เลือกดูเริ่มตั้งกองทุน-2559
 
เลือกดูในแต่ละเดือน เดือน   ปี