สื่อมวลชน

หน้าหลัก > สื่อมวลชน > ข่าว กบข.

 
กบข.แถลง
กบข.แถลง "ผลการดำเนินงานปี 2559 และกลยุทธ์การลงทุนและแผนงานในปี 2560 "
          นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เปิดเผยว่า ในปี 2559 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกค่อนข้างทรงตัว คาดการณ์อัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.3 โดย GDP สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ 2.2 จากการบริโภคและจากการเร่งจ้างงาน ส่วนสหภาพยุโรปอยู่ที่ร้อยละ 1.5 เป็นผลจากความกังวลด้านการเมืองและ BREXIT ในขณะที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ร้อยละ 0.5 เป็นผลจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจน สำหรับเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง คาดการณ์ GDP อยู่ที่ร้อยละ 3.2 เป็นผลจากภาคเกษตรฟื้นตัว ภาคการท่องเที่ยวเติบโต ภาครัฐสนับสนุนนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
 
          นายสมบัติ กล่าวต่อไปว่า แม้สภาวะเศรษฐกิจจะมีความผันผวน แต่ผลการดำเนินงานของ กบข. ในปีนี้ยังคงเติบโตขึ้นสูงกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้เมื่อต้นปี ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559 สินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯ มีมูลค่า 757,950 ล้านบาท แบ่งเป็น กองทุนส่วนของสมาชิก 355,444 ล้านบาท กองทุนส่วนสำรอง 402,506 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนประจำปี ณ
25 พฤศจิกายน 2559 อยู่ที่ร้อยละ 4.81 ส่วนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่ตั้งกองทุนฯ อยู่ที่ร้อยละ 6.62
 
          ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในระดับที่ใกล้เคียงกับปีนี้ อัตราการเติบโตเศรษฐกิจโลกอยู่ที่ร้อยละ 3.1 และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพอยู่ที่ร้อยละ 3.3 ดังนั้น กบข. จึงวางกลยุทธ์การลงทุนในปี 2560 ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวน โดยจะติดตาม ประเมินผลและลงทุนอย่างระมัดระวังจากผลกระทบของแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ภาวะการไหลเข้าออกของเงินทุนระหว่างภูมิภาค รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์ทางการเมืองโลก
 
          ผลงานในปี 2559  กบข. ได้ดำเนินการปรับกระบวนการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรองรับการไหลของเงินทุนระหว่างภูมิภาค เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการสร้างความเพียงพอให้กับเงินของสมาชิก เช่น ให้แผนสมดุลตามอายุ (Lifepath plan) เป็นแผนการลงทุนหลักแผนหนึ่งสำหรับสมาชิกเข้าใหม่ ให้สมาชิกสามารถออมเพิ่มได้มากกว่าร้อยละ 15 นอกเหนือจากเรื่องการลงทุน กบข. ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารไปยังสมาชิก ผลงานด้านสื่อสารที่สำคัญได้แก่การจัด”โครงการให้ความรู้การวางแผนการเงินและการลงทุน” รวมถึงการเดินสายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน บริการต่างๆ ของ กบข. และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ผ่าน “โครงการสมาชิกสัมพันธ์สัญจร” ที่เข้าถึงสมาชิกทั่วประเทศ
 
          สำหรับแผนงานในปี 2560 กบข. จะเน้นในเรื่องการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงสมาชิกเป็นรายบุคคล พร้อมจัดทำเครื่องมือสื่อสาร เช่น โปรแกรมประมาณการ ที่ช่วยให้สมาชิกตัดสินใจในการใช้บริการออมเพิ่ม แผนทางเลือกการลงทุน และออมต่อ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ กบข. ยังเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ เน้นการพัฒนาบุคคลากรตามแนวคิด “เก่ง ดี มีจิตบริการ” รวมถึงการทำกิจกรรมในวาระ กบข. ครบรอบ 20 ปี
 
 
วันที่ : 2 ธันวาคม 2559 
แก้ไขล่าสุด : 7 ธันวาคม 2559