สื่อมวลชน

หน้าหลัก > สื่อมวลชน > ข่าว กบข.

 
กบข. ร่วมสนับสนุนหลักธรรมาภิบาล การลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
กบข. ร่วมสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ที่ 4 จากขวา) ประกาศความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: I Code) ร่วมกับกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวม 9 องค์กร ในงานสัมมนา “Institutional Investors Forum: Thailand’s Investment Governance Code (I Code)" โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
 
การร่วมมือกันในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้ผู้ลงทุนสถาบันไทยนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารเงินลงทุนอย่างจริงจังและรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ควบคู่ไปกับการพิจารณาผลตอบแทนทางการเงิน เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของเจ้าของเงินลงทุนในระยะยาว และช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบของบริษัทและกิจการในตลาดทุนไทยด้วย  

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย  
2. นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
3. นางพรพรรณ ศุภนคร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 
4. นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต.
5. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
6. นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
7. นางสาววราวรรณ เวชขลัสถ์ รองเลขาธิการ คปภ.   
8. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
9. นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย
 
 
 
วันที่ : 2 มีนาคม 2560 
แก้ไขล่าสุด : 24 มีนาคม 2560