สมาชิก

หน้าหลัก > สมาชิก > เกษียณอายุ

 

พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 มาตรา 44 กำหนดไว้ว่า "สมาชิกภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นออกจากราชการ..." ดังนั้น เมื่อสมาชิก กบข. ออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ จึงถือว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิก กบข. ด้วย และให้มีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

โดยในปี 2553 นี้มีสมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุตามเกณฑ์ปกติประมาณ 10,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการทหาร และข้าราชการตำรวจ ซึ่งยังไม่รวมถึงสมาชิกที่เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retire) ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามที่ส่วนราชการอนุมัติ โดย กบข. กำหนดเริ่มเปิดรับเอกสารขอรับเงินคืนของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป

สมาชิกโปรดศึกษารายละเอียดและคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการยื่นขอรับเงินจาก กบข. ได้ โดยคลิกที่เมนูหัวข้อต่างๆ