ลงทุน

หน้าหลัก > การลงทุน > การบริหารความเสี่ยง


กบข. บริหารกองทุนตามหลักการของการดูแลเงินของผู้อื่นให้เทียบเท่าหรือสำคัญยิ่งกว่าเงินของตนเอง ในการตัดสินใจลงทุนต้องมีการศึกษากลั่นกรองวิเคราะห์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และมีการกระจายความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ เพื่อให้เงินออมของสมาชิกไม่ด้อยค่าและมีเพียงพอไว้ใช้ในวัยเกษียณ

ความเสี่ยงมีหลายประเภท นอกจากความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ที่คนทั่วไปเข้าใจแล้ว ยังหมายรวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาด ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ และความเสี่ยงอื่นๆ ด้วย ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาความเสี่ยงทุกประเภทอย่างรอบคอบ

กบข. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักสากล โดย กบข. ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาชั้นแนวหน้าของโลกมาช่วยศึกษา ช่วยวางเป้าหมายและนโยบายในการจัดสรรเงินการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆ การกำหนดตัวเทียบวัด รวมถึงการวางกรอบการกำกับควบคุมความเสี่ยงด้านการลงทุน

โครงสร้างและกระบวนการตัดสินใจลงทุน

กระบวนการตัดสินใจเป็นลำดับขั้น เริ่มที่ คณะกรรมการ หรือบอร์ด กบข. วางนโยบายการลงทุน กำกับดูแลและควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและเป้าหมาย รวมทั้ง สำรับการลงทุน (Asset Allocation) ที่กำหนด ลำดับถัดมาคือ คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน ซึ่งจัตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอของระดับสำนักงานก่อนเสนอคณะกรรมการ รวมทั้งกำกับดูแลการลงทุนของสำนักงานและเป็นที่ปรึกษาไปพร้อมกัน หลังจากนั้นจะเป็นระดับของสำนักงาน ที่มีเลขาธิการและผู้บริหารระดับสูงร่วมกันเป็นคณะจัดการกลยุทธ์การลงทุน ทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ กรอบ และเงื่อนไขที่จะต้องดำเนินการภายใต้กรอบที่คณะกรรมการกำหนด และสุดท้าย คือ กระบวนการพิจารณาลงทุนเป็นการทำงานในระดับเจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการกองทุนภายใน ที่ต้องดำเนินการลงทุนเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับสมาชิก ภายใต้กรอบการลงทุนและนโยบายที่กำหนด ซึ่งเป็นกระบวนการตัดสินใจลงทุนที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ กบข. ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานของ กบข. ด้วย

ทั้งนี้ กบข. ได้จัดทำถ้อยแถลงนโยบายการลงทุน (Investment Policy Statement) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน รวมถึงคณะกรรมการ และคระอนุกรรมการต่างๆ รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใน ตรวจสอบได้

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการลงทุนมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ กบข. จึงมอบอำนาจอนุมัติด้านการลงทุนบางเรื่องให้กับคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน ซึ่งรวมถึงการลงทุนทางเลือกในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท