เกี่ยวกับ กบข.

หน้าหลัก > เกี่ยวกับ กบข. > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ กบข. คณะอนุกรรมการตามกฏหมาย โครงสร้างองค์กร
กรรมการโดยตำแหน่ง 10 คน     กรรมการผู้แทนสมาชิก 12 คน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน
1. นายสมชัย สัจจพงษ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
   
2. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
   
3. นายดิสทัต โหตระกิตย์
ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
   
4. นางเมธินี เทพมณี
ตำแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.
   
5. นายปรเมธี วิมลศิริ
ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   
6. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   
7. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
   
8. นายเมธี สุภาพงษ์
กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่ง รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
   
9. นายรพี สุจริตกุล
ตำแหน่ง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   
10. นายสมบัติ นราวุฒิชัย
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ