สมาชิก

หน้าหลัก > สมาชิก > สวัสดิการ > สินเชื่อสวัสดิการออมสินเพื่อสมาชิก กบข. (สินเชื่อเพื่อการท่องเที่ยว)


 
 • คุณสมบัติของผู้กู้
 • วัตถุประสงค์ของการขอกู้
 • จำนวนเงินให้กู้
 • ระยะเวลาชำระเงินกู้
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 • หลักประกันการกู้เงิน
 • การจ่ายเงินกู้
 • วิธีการผ่อนชำระ
 • เงื่อนไขอื่นๆ
 • รายชื่อหน่วยงานราชการต้นสังกัดของสมาชิก กบข. ที่ยินยอมทำหน้าที่นำส่งรายได้เพื่อชำระหนี้
หมายเหตุ

    สมาชิกใช้สิทธิได้เมื่อหน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงยินยอมให้หักเงินเดือนนำส่งธนาคารแล้วเท่านั้น
1. คุณสมบัติของผู้กู้
 
 1. เป็นข้าราชการ สมาชิก กบข.
 2. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร