108 คำถามควรรู้
 
 

กัญญา ศิริวราดร
ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก

คำถามการนำเงินกองทุน กบข. ไปลงทุนกับสถาบันการเงินต่างๆ มีประโยชน์อย่างไรต่อสมาชิกหรือไม่ แล้วหากมีผลการดำเนินการขาดทุน จะกระทบต่อยอดเงินหรือไม่อย่างไร
คำตอบมีประโยชน์ต่อสมาชิก โดยสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงจะเป็นการกระจายการลงทุน เมื่อหากสถาบันการเงินหนึ่งขาดทุน แต่อีกสถาบันการเงินอื่นอาจไม่ได้รับผลกระทบ

สำหรับกรณีผลการดำเนินการขาดทุนจะกระทบต่อยอดเงินสมาชิกหรือไม่นั้น

  1. กรณีที่เป็นสมาชิก กบข. ตั้งแต่ปี 2540 พบว่าสมาชิกมีผลตอบแทนสะสม ที่งอกเงยตลอด 10 ปีที่ผ่านมามากกว่า 100% ของเงินต้น เมื่อผลประกอบการของ กบข. ติดลบ จะส่งผลกระทบต่อเงินผลประโยชน์ของสมาชิกเท่านั้น
  2. สำหรับสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการในปี 2550-2552 และสมาชิกที่นำส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม และสมาชิกที่ขาดการนำส่งเงิน และได้เริ่มนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในปี 2551 นั้น เนื่องจากระยะเวลาการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบมีระยะเวลาสั้น อัตราผลตอบแทนที่สมาชิกได้จึงยังไม่สูงเท่ากับสมาชิกในกลุ่มแรก ดังนั้นผลประกอบการของ กบข.ที่ติดลบ จึงมีบางส่วนที่กระทบกับเงินต้นของสมาชิก

อย่างไรก็ตาม สมาชิกจะได้รับเงินคืนจาก กบข. ก็ต่อเมื่อเกษียณอายุหรือออกจากราชการ ดังนั้นจึงยังมีระยะเวลาให้ กบข.บริหารเงินต่อไปอีกนาน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมา สมาชิกบรรจุใหม่จึงมั่นใจได้ว่าในอนาคต กบข.จะสร้างผลตอบแทนได้เพิ่มจากเงินต้นที่สมาชิกมีอยู่


คำถามกรณี กบข. นำเงินของสมาชิกไปลงทุน แล้วถ้ามีผลขาดทุนสมาชิกต้องขาดทุนด้วยใช่หรือไม่
คำตอบไม่เสมอไป เนื่องจากผลการดำเนินงานของ กองทุนที่ติดลบ ปกติแล้วเกิดขึ้นได้จาก 2 กรณี คือ การขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (Realised Loss) และ การขาดทุนทางบัญชี (Unrealised Loss) สำหรับการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงเกิดจากการขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุน ส่วนการขาดทุนทางบัญชี เกิดขึ้นจากการปรับตัวลดลงของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้โดยที่ยังไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใด เช่น หากสมาชิกยังไม่พ้นสมาชิกภาพ การขาดทุนดังกล่าวจะถือว่าเป็นการขาดทุนทางบัญชี แต่ถ้าพ้นจากราชการและทำเรื่องขอรับเงินคืนแล้วถือว่าขาดทุนจริง


คำถามหน้าที่ของผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีมีอะไรบ้าง
คำตอบหน้าที่ของผู้แทนสมาชิกมีดังนี้
  1. เป็นตัวแทนสมาชิกในการเข้ารับฟังการรายงานผลการดำเนินงานฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุน จากคณะกรรมการ กบข. และเผยแพร่สรุปผลการประชุมใหญ่ ให้สมาชิกในสังกัดได้รับทราบ
  2. สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนที่ประชุม เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานของ กบข. ต่อไป
  3. ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กบข. แก่สมาชิกในส่วนราชการหรือจังหวัด โดย กบข. จะจัดส่งข้อมูลให้ รวมทั้งเป็นสื่อกลางเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างสมาชิกกับ กบข.

หน้าหลัก บท บก. การนำส่งเงิน กบข. การขอรับเงินคืนของสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ สวัสดิการเพื่อสมาชิก
108 คำถามควรรู้ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ข่าวฝากจาก กบข. สาระน่ารู้