การนำส่งเงิน กบข.
 
 

มณฑินี กาลวิโรจน์
ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ

คำถามการนำส่งเงินจากผู้แทนสมาชิก

ในงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกที่ผ่านมา ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับได้มีโอกาสไปพบปะพูดคุยพร้อมตอบข้อสอบถามด้านการนำส่งเงินให้กับผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมงาน ซึ่งมีคำถามที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ที่อยากจะมาเล่าเผยแพร่ให้ฟังค่ะ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ต้องนำส่งเงินให้กับสมาชิกจำนวนมาก เพราะมีผู้แทนสอบถามมาว่าในกรณีที่หน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีระบบโปรแกรมเงินเดือนของตนเอง จะสามารถนำ File จากระบบดังกล่าว มานำเข้าในระบบงาน MCS-WEB ได้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดกระบวนการทำงาน ที่ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่จะต้องทำการบันทึกข้อมูลทั้ง 2 ระบบ กบข. ขอเรียนว่า ปัจจุบัน การจัดทำข้อมูลนำส่งเงินของส่วนราชการต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบ MCS-WEB ทำให้ฐานข้อมูลสมาชิกกว่า 1 ล้านคน เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะข้อมูลดังกล่าวได้รับการตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานทะเบียนราษฎร์แล้ว (กบข. มีระบบเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) ดังนั้น หากหน่วยงานจะ Load ข้อมูลการนำส่งเงินจากระบบงานอื่น เช่นจากโปรแกรมเงินเดือน มานำเข้าในระบบ MCS-WEB แทนการบันทึกข้อมูล จึงต้องมีการเปรียบเทียบฐานโดยเฉพาะ CITIZEN ID ให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงดำเนินการรับ-ส่ง File กันต่อไป เพราะหากไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวจะทำให้เกิดปัญหาคือ ไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ หรือนำเข้าข้อมูลผิดบัญชี หรือซ้ำซ้อนกัน ซึ่งมีผลต่อเนื่องไปยังยอดเงินในบัญชีสมาชิก กบข.รายบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ยอดเงินที่ปรากฏในใบแจ้งยอดประจำปี ของสมาชิกไม่ถูกต้องและนำไปลดหย่อนภาษีไม่ถูกต้องได้ อย่างไรก็ตาม กบข. ขอแนะนำว่าหากหน่วยงานมีขนาดใหญ่และมีสมาชิกจำนวนมาก สามารถแบ่งโครงสร้างการทำงานเป็นหน่วยย่อย ๆ ได้ และให้หน่วยย่อยเหล่านั้นจัดทำข้อมูลในระบบ MCS-WEB ด้วยตัวเอง โดยมีหน่วยแม่(หน่วยผู้เบิก)เป็นผู้ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ วิธีนี้ทำให้กระจายการจัดทำข้อมูลชุดใหญ่ที่เคยรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เป็นการให้หน่วยย่อยช่วยกันทำงาน โดยที่หน่วยแม่(หน่วยผู้เบิก) ยังสามารถตรวจสอบกระทบยอด และเป็นผู้ควบคุมการนำส่งเงินได้

เรื่องสำคัญอีกเรื่องที่อยากจะขอความร่วมมือท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ก็คือ การตรวจสอบและปรับปรุง "ที่อยู่หน่วยงาน" เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ กบข. ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการผู้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงิน กบข. ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน รวมถึงการจัดส่งเอกสารและการจัดส่งใบแจ้งยอดประจำปี


หน้าจอประวัติหน่วยงาน

ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อหน่วยงาน "ที่อยู่หน่วยงาน" หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ขอให้ปรับปรุงโดยทันทีที่หน้าจอ "ประวัติหน่วยงาน" เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน และใช้ในการติดต่อสื่อสารได้จริง

ในส่วนของ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลในระบบ MCS-WEB ซึ่งปรากฎที่หน้าจอเดียวกันนั้น หากยังไม่เป็นปัจจุบัน ขอให้แจ้งต่อ กบข.ด้วยแบบฟอร์มตามแต่กรณีดังนี้

- กรณีแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมแบบ MCS-WEB 1
- กรณีขอรหัสผ่านใหม่เนื่องจากสูญหาย หรือลืมรหัสผ่านแบบ MCS-WEB 2
- กรณีแจ้งยกเลิกสิทธิ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลแบบ MCS-WEB 3
- กรณีแจ้งขอแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลแบบ MCS-WEB 4

ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ โทร. 0 2636 1000 ต่อ 294, 295, 296 และ 212 ทุกวันและเวลาทำการค่ะ

หน้าหลัก บท บก. การนำส่งเงิน กบข. การขอรับเงินคืนของสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ สวัสดิการเพื่อสมาชิก
108 คำถามควรรู้ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ข่าวฝากจาก กบข. สาระน่ารู้