โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการ กบข.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.
นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นายเมธี สุภาพงษ์ กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กรรมการและเลขานุการ
นายกรีฑา สพโชค ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
นายสราวุธ เบญจกุล ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ
นายมนัส สุขสวัสดิ์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ
รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
นางนิภาพร ศรีสุวรรณ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา
พล.ต.ท.ติณภัทร ภุมรินทร์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตำรวจ
นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ ผู้แทนสมาชิก ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
นายสมชาย เอมโอช ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง
นางสิรินทร์ พันธ์เกษม ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พล.ท.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร
นายศักดิ์ชัย เมทินีพิศาลกุล ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม