โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการ กบข.

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.
นายเมธี สุภาพงษ์ กรรมการ, อนุกรรมการตรวจสอบ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
นายสราวุธ เบญจกุล ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ
นายมนัส สุขสวัสดิ์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ
รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
นายนิวัติ เชื้อนาค ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายนัฑ ผาสุข ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา
พล.ต.ท.ติณภัทร ภุมรินทร์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตำรวจ
นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ ผู้แทนสมาชิก ข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ
นายสมชาย เอมโอช ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง
นางสิรินทร์ พันธ์เกษม ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พล.อ.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร
นายศักดิ์ชัย เมทินีพิศาลกุล ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเสรี นนทสูติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม