ลดรายจ่าย

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ เพื่อสมาชิก กบข.

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ เพื่อสมาชิก กบข.

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข. สินเชื่อวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินที่ กบข. จับมือร่วมกับธนาคารกรุงไทย
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงพิเศษ เพื่อช่วยลดภาระหนี้จากดอกเบี้ยกรุงไทยธนวัฏเดิม และเพื่อช่วยลดภาระสินเชื่อดอกเบี้ยแพงอื่นๆ ของสมาชิก

จุดเด่นพิเศษสำหรับสมาชิก กบข.

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1-3 ปีแรก MRR + 0.13% ต่อปี (7.25%)
 • สมาชิกที่เป็นลูกค้าเดิม สามารถติดต่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้

รายละเอียดโครงการ

อัตราดอกเบี้ย

 1. ปีที่ 1 - 3 = MRR + 0.13% ต่อปี (7.25%) (อัตราปกติ = MRR + 3.50% = 10.62%)
 2. ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR + 3.50% ต่อปี (10.62%)
  (MRR ปัจจุบัน = 7.12%)

หมายเหตุ

 1. กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาท ต้องมีบุคคลค้ำประกัน หรือกรณีเงินได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน
 2. กรณีเงินได้น้อยกว่า 25,000 บาทและประสงค์ไม่มีบุคคลค้ำประกันบวกเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 2.0% จากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยตามกลุ่มอาชีพการคำนวณดอกเบี้ย

 • คำนวณจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดตามระยะเวลาที่เป็นหนี้จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย คำนวนตามปีปฏิทิน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 200 บาท
 • ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี

คุณสมบัติ


 1. ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่รับเงินเดือนผ่านเข้าบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย
 2. หน่วยงานต้นสังกัดมีบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการ
 3. ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 13,000 บาทขึ้นไป มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีเงินกู้กรุงไทยธนวัฏแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินเดือน
 4. กรณีเป็นลูกค้ารายเดิม ต้องไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 5. มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด
 6. อายุ 20 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

ลูกค้าใหม่

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด
 • สำเนารายการบัญชีเงินฝาก (Statement) ที่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก กบข.
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดที่แสดงรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข.
 • หรือ ต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ที่มีรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข.
 • หรือ เอกสารภาพถ่ายบัตรสมาชิก กบข. ที่มาจาก Application กบข.

ลูกค้าเดิม

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
 • หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก กบข.
 • เอกสารภาพถ่ายบัตรสมาชิก กบข. ที่มาจาก Application กบข. หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุดที่แสดงรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข. หรือ ต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ที่มีรายการหักเงินค่าสมาชิก กบข.

วันที่เปิดให้บริการ


เริ่มเปิดให้บริการ 7 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.พ. 62

วิธีการใช้สิทธิ์


 1. สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้ามีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
 2. สามารถสมัคร "สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เพื่อสมาชิก กบข." ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร
  Call Center : 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)

หมายเหตุ


สินเชื่อธนวัฏ เป็นบัญชีเงินกู้ชนิดหนึ่ง เหมือนกับ O/D (บัญชีการเบิกเงินเกินบัญชี) ใช้สำหรับหมุนเวียนเงิน คิดดอกเบี้ยทุกเดือน นับตามวันที่มีการใช้จริงที่เป็นหนี้ ซึ่งในแต่ละเดือนธนาคารก็จะหักดอกเบี้ยไป จนกว่าจะมีเงินทบเท่ายอดที่ขอกู้จึงจะไม่เสียดอกเบี้ย

 1. วงเงินกู้สูงสุดขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้จะสิ้นสุดทันที เมื่อลูกค้าเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายอื่น
Show more
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม