ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จัดจ้างผู้พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการทันใจ GPF Service on Mobile ให้รองรับการลงทะเบียนรับ e-Statement 
18/5/2560
ต่ออายุสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร; People Manager 
16/5/2560
จัดจ้างผลิตเกียรติบัตรสำหรับงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 
16/5/2560
จัดหาเครื่อง LCD Projector 
16/5/2560
จัดหาพัสดุประจำปี 2560 (อุปกรณ์/เครื่องเขียน) 
11/5/2560
จัดหาบริการฝึกอบรมหลักสูตร Strategic Thinking and Teamwork 
11/5/2560
ต่อสัญญาใช้บริการ Portfolio Risk and Analytics (Port+) ของระบบ Bloomberg 
8/5/2560
ขอพิจารณาอนุมัติดำเนินการทำสัญญาจ้างทำความสะอาด ชั่วคราว (ระยะเวลา 3 เดือน) ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
17/4/2560
ต่อสัญญาจ้างทำความสะอาดชั่วคราวออกไปอีกระยะเวลา3 เดือน อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
17/4/2560
จัดหาพัสดุสำนักงาน - กระดาษถ่ายเอกสาร 
17/4/2560
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 
3/4/2560
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 
30/3/2560
ต่ออายุสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยชั่วคราว (ระยะเวลา 3 เดือน) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
28/3/2560
ต่ออายุสัญญาจ้างทำความสะอาดชั่วคราว (ระยะเวลา 3 เดือน) เริ่ม 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2560 ของอาคารบางกอกซิตี้ 
28/3/2560
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle 
22/3/2560
ต่อสัญญาบริการเก็บรักษาเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ 
8/3/2560
ขออนุมัติจัดหาปรับปรุงประตูสำนักงาน 
28/2/2560
จัดจ้าง Baker & McKenzie (สำนักงานลอนดอน) เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
28/2/2560
ต่ออายุสมาชิก Moody Analytics 
30/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ( Annual Pump Performance test) ตามมาตรฐาน NFPA25 ประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy) บริเวณห้องเครื่องลิฟต์และห้องเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณประมาณการจำนวนเงินที่สมาชิกจะได้รับจาก กบข. เมื่อเกษียณอายุราชการ (simulation programs) 
26/5/2560
จัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร 
19/5/2560
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2560-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
17/5/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) 
9/5/2560
จัดหาหมึก Printer 
9/5/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware สำหรับ Private Cloud 
28/4/2560
ขออนุมัติจัดจ้างปรับตั้งแนวศูนย์ Alignment (แนวแกนนอน) ของมอเตอร์และปั๊มสูบน้ำระบบปรับอากาศ และระบบประปา ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
5/5/2560
จัดจ้างทำประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ 
28/4/2560
จัดหาผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบน SharePoint Online ใน Office 365 
25/4/2560
การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กบข. จากภายในองค์กร ด้วยการทำ Vulnerability Assessment Scan 
25/4/2560
จ้างผลิตกระเป๋าเอกสารสำหรับงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 
21/4/2560
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางไซเบอร์ 
21/4/2560
จัดหาผู้ให้บริการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าของผู้สืบทอดตำแหน่ง (Career Development Plan) 
18/4/2560
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลสวน ประจำปี 2560-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
17/4/2560
ขอพิจารณาอนุมัติงานเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของ Cooling Tower No. 4 ชั้นดาดฟ้า อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
17/4/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจ้างบริษัทผู้ชำนาญการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลักของอาคารประจำปี 2560 ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
17/4/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 16 อาคาร เอ จำนวน 2 ห้อง ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
17/4/2560
จัดจ้างจัดทำโปรแกรมเกมลงทุน จำลองการตัดสินใจลงทุน ในโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ประจำปี 2560 
11/4/2560
ขออนุมัติจัดหาหมึก Printer 
5/4/2560
จัดหาผู้ให้บริการปรับปรุงระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) รวมบริการบำรุงรักษา 
31/3/2560
การจ้างผลิตวีดิทัศน์สำหรับงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 
15/3/2560
จ้างจัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2560 
13/3/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ DVR พร้อม Hard disk สำหรับบันทึกภาพกล้อง CCTV อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
10/3/2560
ขออนุมัติจัดจ้างติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ขนาด 20,120 BTU./ Hr. บริเวณประชาสัมพันธ์ชั้น G ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
10/3/2560
การจ้างผลิตรายงานประจำปี 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
9/3/2560
จัดหาตั๋วเครื่องบินสำหรับวิทยากรต่างประเทศในงาน GPF Conference 
9/3/2560
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (แบบรวมอะไหล่) ประจำปี 2560-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
9/3/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศ Aerator Pump ของระบบบำบัดน้ำเสียหลัก ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
9/3/2560
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคาน์เตอร์อ่างล้างมือบริเวณห้องน้ำชาย-หญิงชั้น 14 ฝั่งนราธิวาส (กลุ่มบริษัท PWC)ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
9/3/2560
จัดหาเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 30 ตัว 
8/3/2560
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จ้างผู้ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Security Monitoring) ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต (IT Security Operation) 
2/5/2560
จัดหาและติดตั้งชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล และหน่วยความจำสำหรับเครื่องแม่ข่าย 
4/4/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ประจำปี 2560-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
17/4/2560
จัดจ้างงานเปลี่ยนสลิงลิฟต์ฉุดลิฟต์ (Main Rope) และสลิงควบคุมความเร็ว (Governor Rope) ของลิฟต์โดยสาร Low Zone No.L1-L4 และลิฟต์ลานจอดรถ Car Park No.C1 - C2 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
28/3/2560
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2560-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
23/3/2560
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

จัดหาลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 สำหรับใช้ดำเนินการ SAP Migration จากเวอร์ชั่น R/3 4.7 ไปเป็นปัจจุบัน (เวอร์ชั่น ECC 6.0) 
21/2/2560
ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559
Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม