ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จ้างผู้ผลิตบัตรเปล่าเพื่อใช้ในการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. 
13/2/2561
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablets) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและ Applications ที่จำเป็น สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะผู้บริหาร แบบไร้เอกสาร (Paperless Board Meeting) 
9/2/2561
จ้างบริษัทผู้ชำนาญการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลักของอาคารประจำปี 2561 ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
1/2/2561
จัดจ้างงานเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของ Cooling Tower No. 1 ชั้นดาดฟ้า อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
16/11/2560
จัดจ้างงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเปลี่ยนชุดButterfly Valve และหัวขับ Actuator ที่ชำรุดของ Cooling Tower No. 2 ชั้นดาดฟ้า อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
16/11/2560
จัดจ้างเปลี่ยน Spring Isorato ของเครื่องหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) หมายเลข 1-3 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
16/11/2560
จัดซื้ออะไหล่สำรอง สำหรับเครื่องทำความเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/11/2560
ขอพิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศ Aerator Pump ของระบบบำบัดน้ำเสียหลัก ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
13/9/2560
ขออนุมัติจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำประจำปี 2560ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
13/9/2560
จัดหาลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 สำหรับใช้ดำเนินการ SAP Migration จากเวอร์ชั่น R/3 4.7 ไปเป็นปัจจุบัน (เวอร์ชั่น ECC 6.0) 
21/2/2560
ต่ออายุสมาชิก Moody Analytics 
30/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ( Annual Pump Performance test) ตามมาตรฐาน NFPA25 ประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy) บริเวณห้องเครื่องลิฟต์และห้องเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

จ้างบริการรักษาความสะอาดพื้นที่สำนักงานและบริการจัดเลี้ยง 
5/4/2561
งานพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
22/3/2561
จัดซื้อฐานข้อมูลข่าวสาร Bloomberg 
20/3/2561
จัดซื้อฐานข้อมูลข่าวสาร Bloomberg 
20/3/2561
จัดซื้อฐานข้อมูลข่าวสาร Bloomberg 
20/3/2561
จัดหาบริการข้อมูลข่าวสาร Bisnews 
16/3/2561
จัดจ้างทำของที่ระลึกสำหรับงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2561 
15/3/2561
จัดจ้างบริการข้อมูลข่าวสาร Reuters 
12/3/2561
จัดจ้างบริการรับข้อมูลข่าวสาร Reuters 
12/3/2561
จัดหาบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ในสำนักงาน 
7/2/2561
ขอใช้บริการโปรแกรม Eikon 
25/12/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

งานติดตั้งชื่อป้ายอาคาร Tower Sign ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/12/2560
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
งานประติมากรรมกึ่งสัญลักษณ์พร้อมติดตั้ง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
 
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จ้างผู้ทำวิจัยศึกษาความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 
13/7/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หมายเลข 16 (แบบไม่รวมอะไหล่) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 2561-2563 (วิธีพิเศษ) 
20/12/2560
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หมายเลข 16 (แบบรวมอะไหล่) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 2561-2563 (วิธีพิเศษ) 
7/11/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาและดูแลสวนชั่วคราว (ระยะเวลา 4 เดือน) เริ่ม 1 ก.ย.2560 – 31 ธ.ค. 2560 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
1/11/2560
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) จำนวน 10 เครื่อง อาคาร บี (Phase 2) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
2/4/2561
จัดหารถเช่าอเนกประสงค์ 
30/3/2561
จัดจ้างผู้ผลิตวีดิทัศน์สำหรับงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561 
23/3/2561
จ้างจัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561 
23/3/2561
ยกเลิกการจัดจ้างบริการจัดการศึกษาดูงาน สัมมนา ณ ประเทศญี่ปุ่น 
13/2/2561
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) จำนวน 10 เครื่อง อาคาร บี (Phase 2) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
29/1/2561
จัดหาและติดตั้ง Hardware และ Software License เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (MIS) และเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) โดยวิธี e-bidding 
9/2/2561
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ (IP Telephony System) 
1/2/2561
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารอับดุลราฮิม 
7/2/2561
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง (e-bidding) 
12/2/2561
จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ของตู้ MDB No.3 ขนาด 4,000 Amp. ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
28/3/2561

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) 
23/4/2561
จัดหาและติดตั้ง Hardware และ Software License เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (MIS) และเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) 
28/3/2561
จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมพร้อมบริการบำรุงรักษาระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
23/3/2561
จัดซื้อสิทธิการใช้งานระบบ Office Cloud Service (Office365) และการบำรุงรักษา 
14/3/2561
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ (IP Telephony System) 
12/3/2561

ประเภท จ้างที่ปรึกษา ***

จ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาแนวนอน ชั้น B2 ถึง ชั้น B3 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/4/2561
จ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาแนวนอนและฝ้าภายในห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 18 ถึงชั้น 25 และ ชั้น 27 ถึงชั้น 30 จำนวน 32 ห้อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
5/4/2561
Show more
qrcode
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม