แนวทางการกำกับดูแลกิจการ

แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการและพนักงาน กบข. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงินออมเพื่อการเกษียณอายุของสมาชิก จึงมุ่งเน้นและยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและเอาใจใส่ ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบทั้งภายนอกและภายใน มีระบบการตรวจสอบที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พนักงานทุกตำแหน่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมของความเป็นมืออาชีพ ในขณะเดียวกัน จะต้องให้บริการแก่สมาชิกทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบ ตามพันธะสัญญาที่ให้ไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม
Show more
GPF Web Service
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2017
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม