แนวทางการกำกับดูแลกิจการ

แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการและพนักงาน กบข. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเงินออมเพื่อการเกษียณอายุของสมาชิก จึงมุ่งเน้นและยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย การปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและเอาใจใส่ ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและกฎระเบียบทั้งภายนอกและภายใน มีระบบการตรวจสอบที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พนักงานทุกตำแหน่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมของความเป็นมืออาชีพ ในขณะเดียวกัน จะต้องให้บริการแก่สมาชิกทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบ ตามพันธะสัญญาที่ให้ไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม
Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม