นโยบายการลงทุน

เป้าหมาย

นโยบายการลงทุนของ กบข. คือการบริหารเงินของกองทุนโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของความสมดุลระหว่าง "ความปลอดภัย ของเงินต้น (Preservation of Capital)" กับ "ผลตอบแทนจากการลงทุน" ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้สมาชิกมีมาตรฐานและ คุณภาพของการดำรงชีวิตที่เหมาะสมภายหลังการเกษียณ "หลักการลงทุน
กบข." นั้นจะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่ง

  • กรอบของพระราชบัญญัติ กบข.
  • กฎกระทรวง
    อีกทั้ง กบข. ยังได้มีการจัดทำ
  • แนวทางการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance)
  • ถ้อยแถลงนโยบายลงทุน (Investment Policy Statement) และ
  • แนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility หรือ CSR)

เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการลงทุนของกองทุนอีกด้วย ซึ่งส่งผลให้ กบข. มีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนที่มีความรอบคอบ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ควบคู่ไปกับการพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่าเหมาะสม และมีกระบวนการติดตามประเมินสถานการณ์การลงทุนของตลาดการลงทุนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกอย่างแท้จริง สมดั่ง "ปรัชญาการลงทุน" ของ กบข. ที่ว่า

  • เสริมสร้างผลประโยชน์ของสมาชิก
  • เสริมสร้างผลประโยชน์ของประเทศโดยรวม
  • เป็นกิจการที่มีการบริหารการจัดการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม