ทางเลือกในการบริหารเงินออม

ออมเพิ่ม

การออมเพิ่ม เป็นการให้สิทธิแก่สมาชิก กบข. ในการเลือกส่งเงินสะสมเพิ่มได้ โดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 มาตรา 39 กำหนดไว้ว่าสมาชิกผู้ใดที่จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราร้อยละ 3 ที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ กบข. กำหนดแต่ทั้งนี้ การส่งเงินสะสมตามมาตรานี้รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนสมาชิกผู้นั้น

โดยการที่ กบข. เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถออมเพิ่มมากขึ้นได้ตามความสมัครใจนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการวางแผนการออมระยะยาวที่จะช่วยให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการที่ดีและมั่นคง และยังเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้ระดับเงินออมของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไปในระยะยาว

ปัจจุบัน สมาชิก กบข. สามารถแจ้งความประสงค์ขอออมเพิ่มได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • play 1:05 download
  ก่อเกียรติ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการ สำนักตรวจราชการ
  สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • play 1:01 download
  จ.ส.ท. พล อ่อนทอง ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
 • play 1:04 download
  สุพจน์ เลิศธนา ครูวิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

Show more
GPF Web Service
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2017
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม