งานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2562

  • กบข. ปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และงดรับการลงทะเบียนหน้างาน
  • กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากท่านพบข้อผิดพลาด หรือ ไม่พบชื่อตามที่ลงทะเบียนไว้ โปรดติดต่อ กบข. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
  • หากท่านประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมงาน/การเข้าพัก โปรดแจ้ง กบข.ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  • กรณีที่ท่านลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่แสดงตนในวันงานด้วยเหตุสุดวิสัย โปรดทำจดหมายแจ้งเหตุผลพร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาที่ กบข. ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2636 1000 ต่อ 531, 207
  • ที่อยู่: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม