รายงานประจำปี
งบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ
รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
รายงานความพึงพอใจในการใช้บริการของสมาชิก กบข.
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพรายงานผลการดำเนินงาน


งบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ

งบฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2567
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2566
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2565
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2564
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2563
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2562
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2561
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2560
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2559
งบแสดงฐานะทางการเงินอย่างย่อประจำปี 2558