logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting  เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนในปี 2562 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 393 คน

25 พฤษภาคม 2563