logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

News
นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร รักษาการเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ที่ 3 จกซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีและร่วมสมทบทุนบริจาคให้กับวัดสว่างท่ากุ่ม จ. อุบลราชธานี เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งปีที่ 32 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) โดยมีนางสาวจิตติมา วุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ