กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ และเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก รวมทั้งเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก โดย กบข. มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามวิธีการงบประมาณ

กบข. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรและการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. หน้าที่หลักของตำแหน่ง

  ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรและการวิจัยมีหน้าที่พัฒนาแผนยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กบข. มีหน่วยงานในความรับผิดชอบ 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และฝ่ายวิจัยและ Data Intelligence โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

  • (1) ร่วมกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กร
  • (2) กำกับดูแลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรและการดำเนินงานตามแผนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์องค์กรให้เหมาะสมกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป
  • (3) สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร รวมถึงผลักดันให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน Pension Fund กับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
  • (4) กำกับดูแลงานด้านการวิจัยและงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Intelligence) เพื่อสนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กบข. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • (5) สร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในการทำวิจัยกับหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • (6) ส่งเสริมให้มีการสื่อสารและเผยแพร่งานวิจัยให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

 2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรและการวิจัย ดังต่อไปนี้

  • 2.1 มีสัญชาติไทย
  • 2.2 มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  • 2.3 สามารถปฏิบัติงานให้แก่ กบข. ได้เต็มเวลา
  • 2.4 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศข้อมูล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 2.5 มีประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้
   • (1) มีประสบการณ์ในงานยุทธศาสตร์องค์กร และ/หรืองานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่น้อยกว่า 10 ปี
   • (2) มีประสบการณ์บริหารทีมไม่น้อยกว่า 5 ปี
   • (3) หากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบำนาญ และ/หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรหรืองานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจจัดการกองทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • 2.6 มีทักษะด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถมองภาพรวมเชิงธุรกิจได้
  • 2.7 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • 2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 2.9 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว รวมทั้งเป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  • 2.10 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
  • 2.11 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  • 2.12 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ พักงานหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักราชการหรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือของเอกชน
  • 2.13 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะกระทำผิดวินัย
  • 2.14 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • 2.15 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม รวมถึงการทุจริตการสอบเข้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  • 2.16 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่กำหนดให้ไม่สามารถปฏิบัติงานใน กบข. ได้

 3. การรับสมัคร
  • 3.1 การรับสมัคร
   • (1) ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
   • (2) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ใส่ซองปิดผนึกยื่นโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ “ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 6 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
   • (3) ระยะเวลาการรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดทำการของ กบข.) และในกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กบข. จะถือเอาวันและเวลาที่ใบสมัครมาถึงสถานที่ทำการของ กบข. ตามที่ปรากฏในทะเบียนของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
   • (4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 2636 1000 ต่อ 152 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดของ กบข.)
  • 3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
   • (1) ใบสมัครงาน (ตามแบบที่ กบข. กำหนด)
   • (2) ประวัติย่อ (Resume)
   • (3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
   • (4) สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ
   • (5) สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
   • (6) หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน ซึ่งระบุตำแหน่งและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
  ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกหน้า