กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ และเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก รวมทั้งเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก โดย กบข. มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามวิธีการงบประมาณ

กบข. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. หน้าที่หลักของตำแหน่ง

  ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมีหน้าที่กำกับดูแลการสื่อสาร การให้บริการ การจัดสวัสดิการ และการบริหารความสัมพันธ์กับสมาชิก รวมถึงกำกับดูแลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและดูแลภาพลักษณ์องค์กร โดยมีหน่วยงานในความรับผิดชอบ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายสื่อสารและบริการสมาชิก ฝ่ายสวัสดิการและ CRM และฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและกิจกรรมองค์กร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

  • (1) ร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กร
  • (2) กำหนดกลยุทธ์และแผนงานด้านสมาชิกสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์องค์กร และกำกับดูแลให้แผนงานดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  • (3) กำกับดูแลการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่สมาชิกทั้งการจัดทำเนื้อหาและผลิตสื่อ การบริหารช่องทางการสื่อสาร การให้บริการและการจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกรับข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
  • (4) กำกับดูแลการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก การสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับสมาชิก รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
  • (5) กำกับดูแลงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร การดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายสื่อมวลชนและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของ กบข.
  • (6) กำหนดแนวทางในการประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การบริการ การจัดสวัสดิการ และการให้ความรู้แก่สมาชิก

 2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ดังต่อไปนี้

  • 2.1 มีสัญชาติไทย
  • 2.2 มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  • 2.3 สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา
  • 2.4 วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 2.5 มีประสบการณ์ในการทำงาน ดังนี้
   • (1) มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Communication) หรือในงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี
   • (2) มีทักษะในการบริหารจัดการและประสบการณ์ในการบริหารทีมไม่น้อยกว่า 5 ปี
   • (3) หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านสื่อสารของธุรกิจจัดการกองทุน สถาบันการเงิน หรือปฏิบัติงานเกี่ยวข้องการสร้างสายสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและสื่อมวลชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • 2.6 มีทักษะในการบริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้า (Expectation Management)
  • 2.7 มีทักษะในการสื่อสารโน้มน้าวใจ และการนำเสนอหรือการพูดในที่สาธารณะ สามารถสื่อสารได้ดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
  • 2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 2.9 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว รวมทั้งเป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  • 2.10 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
  • 2.11 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง
  • 2.12 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ พักงานหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักราชการหรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือเอกชน
  • 2.13 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะกระทำผิดวินัย
  • 2.14 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • 2.15 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม รวมถึงการทุจริตการสอบเข้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  • 2.16 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่กำหนดให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในกองทุนได้

 3. การรับสมัคร
  • 3.1 การรับสมัคร
   • (1) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ คลิก
   • (2) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ใส่ซองปิดผนึก และยื่นโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ “ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 6 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
   • (3) ระยะเวลาการรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดทำการของ กบข.) และในกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กบข. จะถือเอาวันและเวลาที่ใบสมัครมาถึงสถานที่ทำการของ กบข. ตามที่ปรากฏในทะเบียนของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
   • (4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2636 1000 ต่อ 410 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดของ กบข.)
  • 3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
   • (1) ใบสมัครงาน (ตามแบบที่กองทุนกำหนด)
   • (2) ประวัติย่อ (Resume)
   • (3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
   • (4) สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ
   • (5) สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
   • (6) หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน ซึ่งระบุตำแหน่งและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
  ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกหน้า