• กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ และเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก รวมทั้งเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก โดย กบข. มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามวิธีการงบประมาณ
 • ในการนี้ กบข. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ดังต่อไปนี้

  1.  มีสัญชาติไทย
  2.  มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
  3.  สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา
  4. .ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  5. .ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  6. .ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  7. .ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
  8. .ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
  9. .ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับ กบข. หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ กบข. ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ กบข. มอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทที่ กบข. เป็นผู้ถือหุ้น
  10. .ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียจากการบริหารงานที่ฝ่าฝืนหลักการธรรมาภิบาล หรือผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย (Conflict of Interest) ของหน่วยงานที่ตนเคยปฏิบัติงานมาก่อน
  11. .มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การลงทุน หรือการธนาคาร
  12. .มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่างรวมกันเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าสามปีและภายในระยะเวลาไม่เกินสามปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
   • (ก).เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจโดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุด โดยองค์กรเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าวต้องมีขนาดสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่าห้าพันล้านบาทหรือรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งพันล้านบาท แต่ในกรณีที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าต้องมีขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านบาท
   • (ข).เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าระดับกรมขึ้นไป โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดังกล่าว

 2. เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

  1. .เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกินสี่ปีนับแต่วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง หรือเมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ แล้วแต่เหตุใดจะถึงก่อน และเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างหากมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ คณะกรรมการ กบข. จะต่ออายุสัญญาจ้างอีกก็ได้
  2. .เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. จะได้รับเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนตามคุณสมบัติและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นไปตามที่ตกลงกับคณะกรรมการ กบข.

 3. การรับสมัคร

  1.  การรับสมัคร
   • (ก).ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ คลิก
   • (ข).ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ใส่ซองปิดผนึกยื่นโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ "เลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 6 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500"
   • (ค).ระยะเวลาการรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดทำการของ กบข.) และในกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กบข. จะถือเอาวันและเวลาที่ใบสมัครมาถึงสถานที่ทำการของ กบข. ตามที่ปรากฏในทะเบียนของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
   • (ง).สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โทร. 0 2636 1000 ต่อ 152 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดทำการของ กบข.)
  2.  เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
   • (ก).ใบสมัครงานตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. (ตามแบบที่กำหนด)
   • (ข).รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
   • (ค).สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ
   • (ง).สำเนาทะเบียนบ้าน
   • (จ).สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
   • (ฉ).งบการเงินหรือรายงานประจำปีที่แสดงถึงขนาดขององค์กรที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
   • (ช).โครงสร้างองค์กรที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงาน
   • (ซ).หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อแสดงคุณสมบัติตามข้อ 1 (12)
   • (ฌ).หนังสือรับรองเงินเดือน พร้อม ภงด. 91 ในปีที่เสียภาษี 3 ปีย้อนหลัง
   • (ญ).เอกสารข้อเขียนภาษาไทยที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน กบข. หากได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. โดยจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดตัวอักษร 16 และมีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4

 4. การพิจารณาคัดเลือก

  1. .คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทนสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้จากใบสมัครของผู้สมัครก่อน และอาจพิจารณาเชิญผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบ โดยการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
  2. .กบข..จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการ กบข. ถือว่าเป็นที่สุด และผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าว

 5. การยกเลิกการสรรหา

  ในเวลาใดก่อนที่ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กบข. มีสิทธิพิจารณายกเลิกการสรรหาดังกล่าวเพื่อดำเนินการใหม่ได้ และการพิจารณายกเลิกการสรรหาดังกล่าวถือเป็นที่สุด แต่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้สมัครตามประกาศนี้ในการสมัครใหม่