กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ และเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก รวมทั้งเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก โดย กบข. มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามวิธีการงบประมาณ

กบข. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. หน้าที่หลักของตำแหน่ง

  ทำหน้าที่บริหารเงินลงทุนตามที่ได้รับจัดสรร ตัดสินใจคัดเลือกตราสารที่จะลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้กรอบการลงทุนและกฎเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กบข. และจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation Committee) ได้แก่ การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตราสารทุน การลงทุนทางเลือกต่าง ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และไพรเวทอิควิตี้ เป็นต้น กำกับการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุนภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับตัวเทียบวัดสำหรับทุกช่วงระยะการวัดผล ตลอดจนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนภายใต้ 4 กลุ่มสินทรัพย์ที่ดูแล

 2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  • 2.1 มีสัญชาติไทย
  • 2.2 มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร
  • 2.3 สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา
  • 2.4 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการลงทุน เศรษฐกิจ หรือการเงิน
  • 2.5 มีประสบการณ์ในการบริหารการลงทุน ดังนี้
   • 1) มีประสบการณ์บริหารเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปี
   • 2) อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารทีมไม่น้อยกว่า 5 ปี
   • 3) มีประสบการณ์บริหารเงินลงทุนที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท
   • 4) หากมีประสบการณ์ในการบริหารการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • 2.6 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • 2.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
  • 2.8 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว รวมทั้งเป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
  • 2.9 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
  • 2.10 ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
  • 2.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ พักงานหรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการพักราชการหรือพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการหรือของเอกชน
  • 2.12 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพราะกระทำผิดวินัย
  • 2.13 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  • 2.14 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม รวมถึงการทุจริตการสอบเข้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  • 2.15 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่กำหนดให้ไม่สามารถปฏิบัติงานในกองทุนได้
  ทั้งนี้ ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน ผู้สมัครจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

 3. การรับสมัคร

  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

  • 3.1 การรับสมัคร
   • 1) ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
   • 2) ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ใส่ซองปิดผนึกยื่นโดยตรงหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ “ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชั้น 6 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500”
   • 3) ระยะเวลาการรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดทำการของ กบข.) และในกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กบข. จะถือเอาวันและเวลาที่ใบสมัครมาถึงสถานที่ทำการของ กบข. ตามที่ปรากฏในทะเบียนของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
   • 4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 2636 1000 ต่อ 152 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. (เว้นวันหยุดของ กบข.)
  • 3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร
   • 1) ใบสมัครงานตำแหน่งรองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน (ตามแบบที่กำหนด)
   • 2) ประวัติย่อ (Resume)
   • 3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
   • 4) สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ
   • 5) สำเนาทะเบียนบ้าน
   • 6) สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
   • 7) หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน ซึ่งระบุตำแหน่งและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
   • 8) งบการเงินหรือรายงานประจำปีหรือเอกสารที่แสดงถึงขนาดเงินลงทุนหรือกองทุนที่เคยบริหาร (ไม่เกิน 10 ปี)
  ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทุกหน้า