สมาชิก

หน้าหลัก > สมาชิก > สวัสดิการ > โครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทย


 

 • วัตถุประสงค์ในการกู้
 • คุณสมบัติของผู้กู้
 • วงเงินกู้
 • เอกสารที่ใช้ในการขอกู้
 • อัตราดอกเบี้ย
 • ระยะเวลาการให้กู้และการผ่อนชำระ
 • ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 • การจ่ายเงินกู้
 • ระยะเวลาการยื่นกู้
 • หลักประกัน
 • การยื่นกู้
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ไหน
 • รายชื่อหน่วยราชการที่ลงนามในข้อตกลงโครงการสินเชื่อการศึกษากรุงไทยเพื่อสมาชิก กบข.
วัตถุประสงค์ในการกู้

 1. เพื่อศึกษาทุกระดับในประเทศของตนเองและ/หรือบุตร และศึกษาต่อของบุตรในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกต่างประเทศ โดยบุตรจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันยื่นขอกู้
 2. เพื่อศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติม หรือ Extension Course ในสายวิชาชีพที่ตรงกับสายงาน
 3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนตามโครงการมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอ.เอฟ.เอส) ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
 4. เพื่อเป็นการศึกษาด้านภาษา หรือ Intensive Course เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี/โท/เอก
 5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามโครงการสถาบันแนะแนวการศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (TIECA) หรือสถาบันแนะแนวการศึกษาที่ธนาคารเห็นชอบ เช่น
  • โครงการทำงานและท่องเที่ยว (Work & Travel)
  • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (Exchange Student)
  • โครงการพี่เลี้ยงเด็กอเมริกา (AU Pair)
  • โครงการฝึกงานต่างประเทศ (Internship Program) Summer Camp เป็นต้น