แบบสอบถามความคิดเห็นสมาชิก

ประเด็นแก้กฏหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

            

ข้อสอบถาม การแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 รองรับการลงทุนจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด (บลจ.) รับบริหารเงินลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) และกองทุนภาครัฐอื่น

สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ตามที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมการจัดตั้งกองทุนบำนาญแห่งชาติ (กบช.) ซึ่งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ โดยจะคัดเลือก บลจ. ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง ให้บริหารเงินลงทุนของ กบช. ในจำนวนที่เท่ากัน เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน โดยให้ กบข. ลงทุนจัดตั้ง บลจ. ขึ้นมาเป็นบริษัทลูกเพื่อรับบริหารเงินลงทุนของ กบช. ดังกล่าวด้วย ดังนั้น กบข. จึงต้องแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยกำหนดให้ กบข. สามารถจัดตั้ง บลจ. เป็นบริษัทลูกของ กบข. เพื่อรับบริหารเงินให้แก่บุคคลอื่น ทั้งเงินลงทุนจาก กบช. และกองทุนภาครัฐอื่นได้

ผลกระทบต่อสมาชิก
เมื่อมีการจัดตั้ง บลจ. และนำเงินลงทุนของ กบช. รวมทั้งกองทุนภาครัฐอื่น มาบริหารรวมกับเงินลงทุนของ กบข. ก็จะทำให้เงินลงทุนโดยรวมมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้ต้นทุนในการบริหารงานลดลง (Economy of Scale) สร้างอำนาจต่อรองในการเจรจาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ในการเข้าลงทุน สร้างโอกาสในแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้แก่สมาชิกด้วยการเข้าถึงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน เช่น สินทรัพย์ไพรเวทมาร์เก็ต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว สร้างผลตอบแทนให้แก่สมาชิกจากการลงทุนใน บลจ. ที่ กบข. จัดตั้ง เพราะผลกำไรที่ได้จากกิจการของ บลจ. ถือเป็นผลประโยชน์ของ กบข. ที่เป็นผู้ถือหุ้น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางการแก้กฎหมายในประเด็นนี้ (โปรดคลิกหน้าข้อที่ท่านเลือก)
 เห็นด้วย (1)    ไม่เห็นด้วย (2)

ความเห็นเพิ่มเติมของท่านต่อแนวทางการแก้กฎหมายในประเด็นนี้

ขอบพระคุณที่ท่านกรุณาให้ความเห็น กบข. จะรวบรวมความเห็นของท่านนำเสนอคณะกรรมการ กบข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการแก้กฎหมาย กบข. ในลำดับถัดไป