บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

บริการ GPF PointGPF Point 

               หมายถึง ระบบสะสมแต้มจากการให้สมาชิกร่วมกิจกรรมและใช้บริการต่างๆ กับ กบข. เพื่อสะสมคะแนนนำไปแลกรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์ตามที่ กบข. กำหนด

ใครสามารถร่วมกิจกรรมได้บ้าง

               สมาชิก กบข. ปัจจุบันและสมาชิกออมต่อ สามารถร่วมกิจกรรมสะสมคะแนน และแลกรางวัลได้ (กรณีสมาชิกออมต่อสามารถเข้าร่วมสะสมคะแนนได้บางกิจกรรมตามที่ กบข. กำหนด)

ช่องทางการเข้าใช้งาน GPF Point

          สมาชิกสามารถเข้าใช้งาน GPF Point เพื่อร่วมกิจกรรมสะสมแต้ม แลกของรางวัล เช็คประวัติการทำกิจกรรมและแลกของรางวัล ภายใต้เมนู สิทธิพิเศษและ GPF Point ผ่านช่องทาง Line กบข. และผ่านทาง My GPF Application เมนูสิทธิพิเศษและ GPF Point

กิจกรรม 

               หมายถึง กิจกรรมที่ให้สมาชิกเข้าร่วมทำเพื่อสะสมคะแนนโดยที่กิจกรรมต่างๆจะมีเงื่อนไข ระยะเวลา และช่องทางการเข้าร่วมตามที่ กบข. กำหนด ซึ่ง กบข. สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ตามดุลยพินิจ กิจกรรมแจก Point ในช่วงเริ่มต้นเปิดให้บริการ คือ กิจกรรมตอบแบบสอบถามงานวิจัย และกิจกรรม E-Learning กิจกรรมเพื่อสะสมแต้ม สามารถเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะแจ้งให้สมาชิก ทราบผ่านช่องกางการประชาสัมพันธ์ของ กบข. และผ่านแพลตฟอร์ม GPF Point

สมาชิกจะได้รับคะแนนอย่างไร

                สมาชิกจะได้รับคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือ บริการที่ กบข. กำหนด โดยต้องทำกิจกรรมนั้นๆให้เสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

อัตราการได้รับคะแนน

อัตราการให้คะแนนอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะกำหนดและแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อสมาชิกทำกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไข ระยะเวลา และช่องทางที่ กบข. กำหนด จะได้รับคะแนนตามที่กำหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาที่สมาชิกจะได้รับคะแนน อาจแตกต่างกันไป โดยระยะเวลาที่ได้รับคะแนนอาจเป็น แบบ real time หรือ ได้รับคะแนนในวันถัดไป หรือ ตามระยะเวลาที่กำหนด สมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนด้วยตนเองได้ที่เมนู ประวัติคะแนน

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล GPF Point

  •     Hot Line ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร 1179 กด 5
  •     GPF Community

คะแนนมีอายุเท่าไหร่

คะแนนมีอายุ 3 ปีฏิทิน นับจากปีที่ได้รับ โดยจะตัดคะแนนที่หมดอายุในวันที่ 31 ธ.ค. ของปีที่หมดอายุ

วิธีการตรวจสอบจำนวนคะแนนคงเหลือที่ใช้ได้

         สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดคะแนนคงเหลือได้ด้วยตนเอง ที่หน้า HOME GPF Point”

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

          สมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมสะสมแต้มผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมนั้นๆ หรือร่วมกิจกรรม โดยการเข้าไปที่เมนู สะสมคะแนน ภายใต้เมนู สิทธิพิเศษและ GPF Point ในช่องทาง Line และ Mobile Application

วิธีการแลกรางวัล

                เมื่อสมาชิกสะสมคะแนนได้ครบตามจำนวนที่ กบข. กำหนด จะสามารถนำไปแลกของรางวัลที่จัดเตรียมไว้ที่เมนู แลกรางวัลซึ่งจะกำหนดคะแนนที่จะใช้แลก และระยะเวลาสิ้นสุดการแลกในแต่ละประเภทของรางวัล  ทั้งนี้ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สมาชิกจึงสามารถแลกรับของรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่ กบข. กำหนดหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

ระดับสมาชิก

          กบข. จะมีการปรับระดับสมาชิกในระบบ GPF Point ทุกสิ้นปีปฏิทินหรือตามเงื่อนไขที่ กบข. กำหนด 

เงื่อนไขการปรับระดับสมาชิก

               ระดับสมาชิกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ระดับ Gold สำหรับสมาชิกปัจจุบันที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้

               1.1 สมาชิกที่มีการร่วมกิจกรรมบนระบบ GPF Point ตั้งแต่ 80% ของกิจกรรมในปีก่อนหน้า พิจารณาข้อมูลสิ้นสุด ณ ปีปฏิทินนั้น สถานะสมาชิกจะถูกปรับเป็นระดับ Gold ในปีถัดไป และมีอายุสถานะ 1 ปีปฎิทิน ตัวอย่าง สมาชิกที่มีการทำกิจกรรมต่างๆ บน GPF Point ในปี 2566 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะถูกปรับสถานะเป็นระดับ Gold ภายในเดือน มกราคม 2567 และจะคงสถานะนั้นจนถึง 31 ธันวาคม 2567  

               1.2 สมาชิกที่ปรับอัตราการออมเพิ่มเป็น 27% ภายในปีปฎิทิน หลังจากที่หน่วยงานต้นสังกัดนำส่งเงินมายัง กบข. แล้วสถานะสมาชิกจะถูกปรับเป็นระดับ Gold ภายในเดือนถัดไป และจะคงสถานะระดับ Gold จนกว่าสมาชิกจะทำการลดอัตราออมเพิ่มน้อยกว่า 27%  ตัวอย่าง สมาชิกที่ปรับอัตราการออมเพิ่มเป็น 27% ในเดือน มกราคม 2567 และหน่วยงานต้นสังกัดได้นำส่งเงินมายัง กบข. ในเดือน มีนาคม 2567 ระบบจะทำการปรับระดับสมาชิกให้อยู่ในระดับ Gold ในเดือนเมษายน 2567

  2. ระดับ Silver

                สมาชิกปัจจุบันและสมาชิกออมต่อที่ทำกิจกรรมบน GPF Point ตั้งแต่ 1 กิจกรรมขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ 79 ของจำนวนกิจกรรมทิ่เปิดให้สมาชิกสะสมทั้งหมดจะถูกจัดอยู่ในระดับ Silver

  3. ระดับ Standard

                สมาชิกปัจจุบันและออมต่อที่ยังไม่เคยทำกิจกรรมบน GPF Point

การปรับลดระดับสมาชิก

         สมาชิกในระดับ Gold สามารถถูกปรับลดระดับภายในปีลงได้ตามเงื่อนไขดังนี้

            1. สมาชิกที่อยู่ในระดับ Gold ในปีก่อนหน้า ร่วมกิจกรรมในปีถัดไปน้อยกว่าร้อยละ 80 จะถูกปรับลดเป็นระดับ Silver ในปีถัดไป ตัวอย่าง สมาชิกที่มีสถานะระดับ Gold ในปี 2567  ซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 80% ในปีก่อนหน้า เมื่อสิ้นสุดปี 2567 สมาชิกร่วมกิจกรรมน้อยกว่า 80% สมาชิกจะถูกปรับลดเป็นระดับ Silver ในปี 2568

    2. สมาชิกระดับ Gold ที่ลดการออมเพิ่มจาก 27% เมื่อสมาชิกปรับอัตราการออมลดลงจาก 27% หลังจากที่หน่วยงานต้นสังกัดนำส่งเงินมายัง กบข. แล้ว สถานะสมาชิกจะถูกปรับลดลงเป็นระดับ Silver ภายในเดือนถัดไป ตัวอย่าง ในเดือน มกราคม ปี 2567 สมาชิกอยู่ในระดับ Gold จากการออมเพิ่ม 27% ในปีก่อนหน้า แต่ในเดือนมีนาคม 2567 สมาชิกมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงการออมเพิ่มจาก 27% เป็น 12% และหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งเงินมายัง กบข. ในเดือน เมษายน 2567 สมาชิกจะถูกปรับระดับเป็น Silver ในเดือน พฤษภาคม 2567