โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการ กบข.

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
นางจารุวรรณ เฮงตระกูล รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.
นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กบข. กรรมการและเลขานุการ
นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
นายสราวุธ เบญจกุล ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ
นายมนัส สุขสวัสดิ์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ
รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
นายนิวัติ เชื้อนาค ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายนัฑ ผาสุข ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา
พล.ต.ท.ติณภัทร ภุมรินทร์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตำรวจ
นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ ผู้แทนสมาชิก ข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ
นายสมชาย เอมโอช ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง
นางสิรินทร์ พันธ์เกษม ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พล.อ.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร
นายธนกฤต เลิศวิริยวรางกูร ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเสรี นนทสูติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
qrcode
eStatement
My GPF...My Web My Way
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม