ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จ้างบันทึกข้อมูลแบบสำรวจทัศนคติและความผูกพันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. 
20/10/2560
จัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมรวมมิตรสวัสดิการ 
20/10/2560
จัดหาบริการรับฝากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
12/10/2560
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่มประจำปี 2561 
12/10/2560
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA) 
12/10/2560
ต่ออายุสัญญา Prequin Limited 
11/10/2560
ขอพิจารณาอนุมัติงานจัดจ้างตรวจสอบคุณภาพอากาศ, น้ำประปาและหาเชื้อลีจิโอเนลล่า( Legionella) ภายในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
10/10/2560
ขออนุมัติจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ของตู้ MDB No.3 ขนาด 4,000 Amp. ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
10/10/2560
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด A (กระเป๋า) 
4/10/2560
จัดหางานบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ห้องโสฬส ชั้น 4 
19/9/2560
ขออนุมัติจัดซื้อ Actuator Valve และ Digital Room Thermostat Control ของเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ระบบปรับอากาศ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
18/9/2560
ขอพิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศ Aerator Pump ของระบบบำบัดน้ำเสียหลัก ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
13/9/2560
ขออนุมัติจัดจ้างกรีดปูนและติดตั้งฝาบ่อพักน้ำประปาชั้นใต้ดิน (Under Ground Tank) ชั้น B3 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
13/9/2560
ขออนุมัติจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำประจำปี 2560ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
13/9/2560
ขออนุมัติจัดจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2560ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
13/9/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและกระจายการทำงาน (Load Balancer) 
30/8/2560
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างงานตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระยะเวลา 1 ปี ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/8/2560
ต่อสัญญาจ้างบริการระบบจ่ายเงินและการให้บริการชำระเงินแทน 
24/8/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์และโคมไฟส่องถนนบริเวณทางเข้า-ออก ฝั่งบ้านเทพลิต ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
23/8/2560
จัดจ้างทีมงานดำเนินการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ 
22/8/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างปรับปรุงบริเวณถังขยะ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
22/8/2560
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 
17/8/2560
จัดหาสถานที่และบริการในการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์ประจำปี 2561 
17/8/2560
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ประจำปี 2560-2563 
17/8/2560
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
17/8/2560
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
17/8/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อถังดับเพลิง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
7/8/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ Program Computer Management Office ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
7/8/2560
ขออนุมัติจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 150 ถัง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/8/2560
จัดหาโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลสมาชิก จำนวน 1 ชุด 
31/7/2560
บริการเครื่องมือประเมินผู้นำของ Hogan และ DISC 
27/7/2560
ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า (Breaker) ของตู้โหลด DB CB Plug In Busduct 1-6 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/7/2560
ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับสำนักงานฝ่ายบริหารอาคารจำนวน 3 เครื่อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/7/2560
ขออนุมัติจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ของตู้ Main Busduct No.2,3 และ 4 ชั้น 5 ขนาด 1,600 Amp. ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/7/2560
ต่ออายุสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน Bonanza 
24/7/2560
ต่ออายุสมาชิก Moody Analytics 
30/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ( Annual Pump Performance test) ตามมาตรฐาน NFPA25 ประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy) บริเวณห้องเครื่องลิฟต์และห้องเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) 
10/10/2560
จัดหาผู้พัฒนาระบบ MIS และระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก สำหรับโครงการนำร่อง Big Data 
16/10/2560
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B (กระเป๋าผ้าร่ม) 
4/10/2560
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B (ผ้าเช็ดตัว) 
4/10/2560
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด A (กล่องเอนกประสงค์) 
29/9/2560
จัดจ้างบำรุงรักษาและดูแลสวน (ระยะเวลา 2 ปี) 
27/9/2560
ยกเลิกการจัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B 
27/9/2560
จัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาแนวนอนและฝ้าภายในห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 18 ถึงชั้น 25 และ ชั้น 27 ถึงชั้น 30 จำนวน 32 ห้อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
19/9/2560
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง Fire Pump (แบบรวมอะไหล่) ประจำปี 2561-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
12/9/2560
จัดจ้างผลิตสายคล้องบัตรและซองหนังในโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี2560 
8/9/2560
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CRM 
7/9/2560
ต่อสัญญาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู ( Access Control) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
4/9/2560
จัดหาและติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ยี่ห้อ Blueline รุ่น PTP40 จำนวน 2 เครื่อง (ขนาดเครื่องละ 40 KVA) 
30/8/2560
จัดหาผู้ให้บริการระบบ Office Cloud Service (Office365) 
23/8/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ควบคุมบริหารจัดการระบบ Private Cloud 
10/8/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
9/8/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารบางกอกซิตี้ 
9/8/2560
จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์บริการ กบข. ในโครงการพันธมิตรวิทยากร ประจำปี 2560 
1/8/2560
จัดจ้างบริการขนส่งกล่องเอกสารและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมติดตั้งเชื่อมต่อ WIFI ภายใต้โครงการให้ความรู้การวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี 2560 
1/8/2560
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
งานประติมากรรมกึ่งสัญลักษณ์พร้อมติดตั้ง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
 
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จัดจ้างเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คัน 
2/10/2560
จัดจ้างซ่อมแซมกรอบอาคารและรอยต่อผนังกระจก ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
28/8/2560
การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Switch พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
28/8/2560
จัดหาผู้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 
24/8/2560
จัดจ้างผู้ผลิตวีดิทัศน์ชุด GPF & i ประจำปี 2560 
21/7/2560
จัดจ้างบริการทำความสะอาด ประจำปี 2561-2563 ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
1/8/2560
จัดจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561-2563 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
31/7/2560
จัดจ้างบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561-2563 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
31/7/2560
จัดจ้างบริการทำความสะอาด ประจำปี 2561-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
31/7/2560
จัดจ้างผู้ผลิตวีดิทัศน์ชุด GPF & i ประจำปี 2560 
31/7/2560
จ้างผู้ทำวิจัยศึกษาความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 
13/7/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - ประกวดราคา)

จัดหาระบบงานและผู้ให้บริการระบบงานลงทุนไพรเวทมาร์เก็ต 
20/10/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จ้างปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณประมาณการจำนวนเงินที่สมาชิกจะได้รับจาก กบข. เมื่อเกษียณอายุราชการ (Simulation Programs) 
12/10/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างบำรุงรักษาระบบจอดรถ(ระยะเวลา 1 ปี) 16 ต.ค.2560 - 15 ต.ค. 2561 ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
10/10/2560
จัดจ้างวิทยากรเพื่อจัดอบรมหลักสูตร Fundamentals of Performance Measurement & Attribution 
19/9/2560
จัดจ้างปรับปรุงเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ชั้น12,15,16 และ17 จำนวน12 ชุด อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
6/9/2560
ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 5 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/8/2560
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

จัดหาลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 สำหรับใช้ดำเนินการ SAP Migration จากเวอร์ชั่น R/3 4.7 ไปเป็นปัจจุบัน (เวอร์ชั่น ECC 6.0) 
21/2/2560
ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดหาที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการลงทุนในกองทุน EQT Infrastructure Fund III 
4/10/2560
จัดจ้างทำ Employee Engagement Survey ประจำปี 2560 
8/9/2560
จัดจ้างปรึกษากฎหมายสำหรับ Project Silver 
17/8/2560
Show more
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม