ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จัดหาวิทยากรและทีมงาน สำหรับจัดกิจกรรม SMART Theatre 
28/7/2558  
จัดหาสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม SMART Theatre 
28/7/2558  
ต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานในศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 7 
22/7/2558  
จัดฝึกอบรมในหลักสูตร Planning and Execution 
21/7/2558  
จัดหาตั๋วโดยสารสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ 
13/7/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการตรวจสอบเครื่องทำความเย็น (Chiller) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
10/7/2558  
จัดหาที่พักงานสัมมนา 2558 เพิ่มเติม 
8/7/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน และอาหาร ในการอบรมให้ความรู้เรื่อง บริการออมต่อ แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 ในเขตกรุงธนเหนือ จ.กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 
6/7/2558  
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมสัมมนา กบข. 2558 
18/6/2558  
ขออนุมัติจัดหางานออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน 
18/6/2558  
ขออนุมัติจัดซื้อบัตรโลตัส เพื่อเป็นของรางวัลให้แก่พันธมิตรตัวแทน 
4/6/2558  
ต่อสัญญาระบบ Contact Center 
27/5/2558  
ต่ออายุสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 8 เครื่อง ระยะเวลา 2 เดือน 
21/5/2558  
ต่อสัญญาเช่าเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์(เครื่องถ่ายเอกสาร ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์) 
19/5/2558  
ต่อสัญญาจ้างงานบำรุงรักษาและดูแลสวน อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
13/5/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
12/5/2558  
จัดหาหนังสือประกอบการบรรยายในโครงการ ให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนรุ่นที่ 2 - 4 
7/5/2558  
สั่งผลิตพิมพ์คู่มือสมาชิก กบข. ประจำปี 2557 เพิ่มเติม 
30/4/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558  
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558  
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557  
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557  
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดจ้างผลิตคู่มือสมาชิก กบข. ประจำปี 2558 
20/7/2558  
จัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประจำปี (Annual Pump Performance test) ตามมาตรรฐาน NFPA25 
17/7/2558  
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall คู่สำรองภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 
17/7/2558  
จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์และเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ เรื่องบริการออมต่อ 
17/7/2558  
จัดจ้างงานบำรุงรักษาและดูแลสวน อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 
14/7/2558  
จัดหาสถานที่จัดงานโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2558 ณ จังหวัดนนทบุรี 
14/7/2558  
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2559 สำหรับปฏิทินตั้งโต๊ะ 
2/7/2558  
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2559 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B - ร่ม 
30/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2558 
29/6/2558  
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2559 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด A 
29/6/2558  
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2559 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B 
26/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 - กลุ่มกรุงธนใต้ 
26/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 - กลุ่มบูรพา 
23/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
23/6/2558  
การจัดอบรมสมาชิกเรื่องความรู้ในการตั้งต้นธุรกิจ 
22/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
22/6/2558  
จัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสำหรับใช้ในกิจกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2558 
18/6/2558  
จัดจ้างเปลี่ยนท่อเมนน้ำดีแนวตั้งห้องน้ำชาย-หญิงชั้น B2-11 (Phase 7) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
25/5/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
11/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
11/6/2558  
ขออนุมัติให้จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
11/6/2558  
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข.ประจำปี 2558 ณ จ.กรุงเทพฯ 
11/6/2558  
จัดหาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล 
8/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงานโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจำปี 2558 จังหวัดชลบุรี 
8/6/2558  
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของตู้โหลดตามชั้นต่าง ๆ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
5/6/2558  
จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสำนักงานที่ออกแบบและพัฒนาโดยใช้ภาษา Delphi ให้สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการตั้งแต่ MS Windows 7, 64 bit ขึ้นไป 
22/5/2558  
จัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร 
19/5/2558  
จัดหาผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 
15/5/2558  
จัดจ้างทำประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ 
8/5/2558  
จัดจ้างผู้ให้บริการพัฒนาโปรแกรมโมดุล Report Center และ DB Service สำหรับรองรับและเชื่อมต่อกับระบบทะเบียนสมาชิกใหม่ (GFAST) 
29/4/2558  
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557  
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จัดจ้างเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDING UNIT) จำนวน 6 เครื่อง พร้อมติดตั้ง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
16/7/2558  
การจัดหาระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย 
16/6/2558  
ขออนุมัติเช่าเครื่องใช้สำนักงานเเละอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
18/5/2558  
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่เช่าชั้น 13 อาคาร บี ให้เป็นพื้นที่ว่างตามมาตรฐานอาคารเพื่อส่งมอบให้ผู้เช่ารายใหม่ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
11/5/2558  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดจ้างงานเปลี่ยนสลิงลิฟต์ (Main Rope) และสลิง Governor Rope ของลิฟต์โดยสาร High Zone หมายเลข 3 และ 4 (การจัดหาแบบวิธีพิเศษ) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/7/2558  
จัดจ้างบริษัทเพื่อจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต กบข.และพันธมิตรขอบคุณสมาชิก 
11/6/2558  
จัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการทันใจ (GPF Service on Mobile) เฟสที่ 2 
10/6/2558  
ขออนุมัติเช่าพื้นที่เพื่อจัดงานคอนเสิร์ต กบข.และพันธมิตรขอบคุณสมาชิก 
8/6/2558  
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558  

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดจ้าง CMS Cameron McKenna LLP. เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
8/6/2558  

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีคัดเลือก)

จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทน 
13/5/2558  
Show more
โครงการ กบข. อบรมอาชีพ อุดรธานี
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลิปข่าว กบข.
แผนสมดุลตามอายุ
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
MCS Web
สวัสดิการที่พักโรงแรม กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม