ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับรองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ 
8/12/2559
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่มประจำปี 2560 
8/12/2559
ต่อสัญญา Mercer GIMD Manager Research 
6/12/2559
ต่อสัญญาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) 
6/12/2559
ต่ออายุสัญญาระบบบริการข้อมูลการลงทุน 
6/12/2559
ต่ออายุสมาชิก Moody Analytics 
30/11/2559
ต่ออายุสัญญา Datastream 
30/11/2559
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP R/3 ระยะเวลา 1 ปี (1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2560) 
29/11/2559
ต่อสัญญาเผยแพร่สารคดีข่าวสั้นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
25/11/2559
ขอพิจารณาอนุมัติจัดเปลี่ยน Roof Drain และท่อ Drain น้ำฝนที่ชำรุด ชั้นดาดฟ้าและชั้น 18 อาคาร เอ ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
21/11/2559
ขออนุมัติจัดซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า 3 Phase ขนาด 15(45)A และ 30(100)A ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ( Annual Pump Performance test) ตามมาตรฐาน NFPA25 ประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy) บริเวณห้องเครื่องลิฟต์และห้องเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ต่ออายุสัญญาใช้บริการข้อมูลระบบ iBond ของ ThaiBMA สำหรับปี 2560 
15/11/2559
จัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ Portal พันธมิตร กบข. (พันธมิตรผู้แทนสมาชิก) 
15/11/2559
ขออนุมัติจัดหาแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) ยี่ห้อ Galaxy 3000 ขนาด 20 KVA 
14/11/2559
การใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) สำหรับทดสอบความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและการปฏิบัติงานเพื่อรองรับแผนสำรองฉุกเฉินระบบงานทะเบียนสมาชิกใหม่ (GFAST) ในรูปแบบ Warm Site 
11/11/2559
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป IBM Cognos Business Intelligence 
9/11/2559
ต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน FOGLIGHT 
9/11/2559
ต่ออายุสัญญาบำรุงรักษาระบบงานจัดซื้อจัดจ้างบน Lotus Notes เป็นระยะเวลา 1 ปี 
9/11/2559
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA) ระยะเวลา 1 ปี 
8/11/2559
จัดหาคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับรองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ 
7/11/2559
ขออนุมัติจัดหางานประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกันธุรกิจหยุดชะงัก และประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
3/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Blower ของเครื่องระบายความร้อน (Cooling Tower) หมายเลข 5 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
31/10/2559
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ผู้เช่าชั้น 3 และ 4 (ฝั่งสาทร) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
31/10/2559
ขออนุมัติจัดซื้ออะไหล่และวัสดุสุขภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
31/10/2559
ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ Magnatic Contactor Size 6 (2M) สำหรับเครื่องทำความเย็น (Chiller) หมายเลข 3 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
31/10/2559
ต่อสัญญาบริการรับฝากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
21/10/2559
ขอพิจารณาอนุมัติงานจัดจ้างตรวจสอบคุณภาพอากาศ, น้ำประปาและหาเชื้อลีจิโอเนลล่า( Legionella) ภายในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
21/10/2559
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง Fire Pump (แบบรวมอะไหล่) ประจำปี 2560 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/10/2559
ขออนุมัติจัดจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/10/2559
จัดจ้างผู้จัดอบรมพนักงานกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ 
17/10/2559
จัดจ้างงานสัมมนา Leadership Camp (ส่วนหนึ่งของโครงการ People Manager) 
13/10/2559
ต่ออายุการรับบทวิเคราะห์จากสำนักวิจัยอิสระ Ned Davis Research, Inc. 
13/10/2559
จัดหาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Haneda (Japan) - Bangkok ชั้นธุรกิจ 
11/10/2559
จัดหาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ Melbourne (Auatralia) - Bangkok ชั้นธุรกิจ 
11/10/2559
ต่ออายุสัญญาบริหารอาคารบางกอก ซิตี้กับบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระยะเวลา 2 เดือน 
7/10/2559
ต่ออายุสัญญาบริหารอาคารจีพีเอฟ วิทยุกับบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระยะเวลา 2 เดือน 
5/10/2559
การจัดหากล้องสำหรับการประชุม (Conference Camera) 
3/10/2559
ต่อสัญญาจ้างบริการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ระยะเวลา 2 ปี 
28/9/2559
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง(Generator) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ระยะเวลา 2 ปี 
28/9/2559
ต่อสัญญาจ้างบริหารอาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ ระยะเวลา 2 ปี 
26/9/2559
ต่อสัญญาจ้างบริหารอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ระยะเวลา 2 ปี 
23/9/2559
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (MyHR) ระยะเวลา 1 ปี 
23/9/2559
จัดจ้าง Baker & McKenzie (สำนักงานลอนดอน) เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
19/9/2559
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ 
12/9/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Access Control และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
9/9/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย และระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย 
7/12/2559
จัดหาสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และเทปทำความสะอาดหัวบันทึกสื่อ 
29/11/2559
จัดจ้างเปลี่ยนขดท่อทองแดง (Cooling Coil) และถาดน้ำทิ้งของเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ระบบปรับอากาศชั้น 15 (Phase 1) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
22/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปาผุแนวตั้งภายในห้อง AHU 1-4 ชั้น 12 ถึง ชั้นดาดฟ้า และท่อน้ำสำหรับเติมระบบเครื่องทำน้ำเย็น ชั้น 5 ถึง ชั้น30 และท่อน้ำประปาผุแนวตั้งชั้น 23 ถึงชั้น 30ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
17/11/2559
จัดหางานประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกันธุรกิจหยุดชะงัก และประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกของอาคารบางกอก ซิตี้ 
7/11/2559
จัดจ้างผลิตเสื้อยืดคอกลมสีดำ จำนวน 2,000 ตัว ในโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน และกิจกรรมสัญจรภูมิภาค ภายใต้โครงการพันธมิตรคลัง 
21/10/2559
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2560 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B 
26/9/2559
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2560 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด A 
26/9/2559
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาป้ายชื่อและสัญลักษณ์ กบข. 
22/9/2559
จัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาผุแนวตั้งชั้น 23 ถึงชั้น 30 (Phase 10) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/9/2559
จัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงส่วนกลางชั้น B1 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/9/2559
จัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงระบายความร้อนและแผงกันกระเด็นของเครื่องระบายความร้อน (Cooling Tower) หมายเลข 3,4 และ 5ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/9/2559
จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบปรับอากาศ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/9/2559
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)และ ระบบดับเพลิงด้วยสารดับเพลิงสะอาด (FM-200) แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปี 2560-2561 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/9/2559
จัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 
20/9/2559
จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Submersible Pump, Sludge Pump, Mixer Pump ของระบบบำบัดน้ำเสีย ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
20/9/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Access Control และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
19/9/2559
จัดหาตั๋วเครื่องบิน สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559 
19/9/2559
จัดหาที่ประชุม และที่พัก สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559 
19/9/2559
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จัดหาผู้ให้บริการงานบริหารอาคารอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
3/11/2559
จัดหาผู้ให้บริการงานบริหารอาคารบางกอก ซิตี้ 
27/10/2559
จัดหาการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Telephony System Upgrade) 
20/10/2559
ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 4 คัน 
21/9/2559
จัดจ้างผู้ให้บริการจัดหาพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 7 คน และพนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 3 คน 
16/9/2559
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเรื่องความผูกพัน (Engagement Index) ของพันธมิตร กบข. ประจำปี 2559 
16/9/2559

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

ขออนุมัติจัดจ้างงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและไส้กรองเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 1,2,3 และ 5 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์  
25/11/2559
ขอจัดซื้อระบบ FactSet 
2/11/2559
ขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตร People Plus 
25/10/2559
ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS)ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/10/2559
ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
20/10/2559
ว่าจ้างศึกษางานวิจัยแนวทางเพิ่มอัตราเงินออมสมาชิกประจำปี 2559 โดยวิธีพิเศษ 
3/10/2559
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2560-2561 (การจัดหาแบบวิธีพิเศษ) 
14/9/2559
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดจ้าง Baker McKenzie สำนักงานลอนดอน เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
8/12/2559
การต่อสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีในประเทศไต้หวัน 
5/10/2559
ต่อสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีในประเทศอินเดีย 
5/10/2559
Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม