ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบันทึกภาพแบบดิจิตอล (CCTV) 
21/2/2560
ต่ออายุสัญญาการใช้บริการจัดส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ SMS ประจำปี 2560 
27/1/2560
ต่ออายุสัญญารับบทวิจัย Capital Economics 
18/1/2560
ต่ออายุระบบ SETNET3 (Market Access) 
11/1/2560
จ้างรักษาความปลอดภัยชั่วคราว (ระยะเวลา 3 เดือน) ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
29/12/2559
ขออนุมัติจัดหาผู้ขนส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกบข.ประจำปี 2559 
26/12/2559
จัดหาโปรแกรมตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย (Monitoring Program) 
23/12/2559
จัดจ้างผลิต 
23/12/2559
การรับบริการ Aspen for Windows จำนวน 6 users ของฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน 
21/12/2559
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยชั่วคราว (ระยะเวลา 3 เดือน) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/12/2559
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างทำความสะอาดชั่วคราว (ระยะเวลา 3 เดือน) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/12/2559
ขอพิจารณาอนุมัติงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) จำนวน 10 เครื่อง อาคาร บี (Phase 1) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
20/12/2559
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนเมนท่อน้ำดีแนวตั้งพร้อมอุปกรณ์ชั้นใต้ดินถึงชั้น 3 ฝั่งห้องน้ำหญิง อาคารเอ ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
20/12/2559
ขออนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงสายสัญญาณและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTVใหม่) ภายในลิฟต์โดยสาร H1,H2,H3 และ H4 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/12/2559
ขออนุมัติจัดจ้างติดตั้งประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติแบบสไลด์บานเดี่ยว (Automatic Sliding Door) ด้านประตูฝั่งสาทรซิตี้ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/12/2559
ต่ออายุสมาชิก Pacific Pension Institute ปี 2560 
16/12/2559
จัดหาสถานที่่จัดสัมมนา โครงการความร่วมมือ กบข. และกรมบัญชีกลาง 
14/12/2559
ต่ออายุสัญญาบริหารอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์กับบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระยะเวลา 2 เดือน 
9/12/2559
ต่อสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมป้องกันและกำจัดภัยคุกคามบนเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย 
9/12/2559
ต่ออายุสัญญาบริหารอาคารจีพีเอฟ วิทยุกับบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระยะเวลา 2 เดือน 
8/12/2559
ต่อสัญญาการใช้บริการ Bulk SMS 
8/12/2559
ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับรองเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ 
8/12/2559
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่มประจำปี 2560 
8/12/2559
ต่อสัญญา Mercer GIMD Manager Research 
6/12/2559
ต่อสัญญาบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) 
6/12/2559
ต่ออายุสัญญาระบบบริการข้อมูลการลงทุน 
6/12/2559
ต่ออายุสมาชิก Moody Analytics 
30/11/2559
ต่ออายุสัญญา Datastream 
30/11/2559
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP R/3 ระยะเวลา 1 ปี (1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2560) 
29/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ( Annual Pump Performance test) ตามมาตรฐาน NFPA25 ประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy) บริเวณห้องเครื่องลิฟต์และห้องเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
21/2/2560
การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Internet Proxy 
17/2/2560
ขออนุมัติจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารอับดุลราฮิม 
3/2/2560
จัดจ้างผลิตหนังสือ 20th Anniversary Book 
11/1/2560
ขออนุมัติงานปรับตั้งสลิงกระจกผนังล็อบบี้ชั้น G ด้านนราธิวาสและด้านสาทรใต้ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2559
จัดจ้าง Auditor สำหรับ QFII Portfolio 
29/12/2559
ขออนุมัติจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ (IP Telephony System) 
27/12/2559
จัดหาผู้ว่าจ้างผลิตคู่มือสมาชิก ประจำปี 2559 (เพิ่มเติม) 
22/12/2559
จัดหาผู้ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ(Security Monitoring) 
22/12/2559
ขออนุมัติว่าจ้างผู้ให้บริการ SAP Migration เพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารงานบัญชีสำนักงาน (SAP) จากเวอร์ชั่น R/3 4.7 ไปเป็นปัจจุบัน (เวอร์ชั่น ECC 6.0) 
20/12/2559
จัดจ้าง Organizer จัดงานปีใหม่ กบข. ประจำปี 2559 
15/12/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย และระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย 
7/12/2559
จัดหาสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และเทปทำความสะอาดหัวบันทึกสื่อ 
29/11/2559
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จัดจ้างผู้ทำวิจัยศึกษาความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 
15/2/2560
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานชั้น 4 โซน บี 
3/2/2560
ขอพิจารณา อนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 500 ตัน (หมายเลข 3) จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 250 ตัน (หมายเลข 4) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบควบคุม CMS (Phase 3) ในอาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 
4/1/2560
จัดจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2560-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
11/1/2560
จัดจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2560-2563 ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
11/1/2560
การจัดหาผู้ให้บริการระบบ Office Cloud Service เพื่อขยายผลการใช้งานไปทั่วทั้งสำนักงานและบริษัทลูก 
26/12/2559
จัดจ้างการให้บริการงานทำความสะอาด ประจำปี 2560-2563 ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
23/12/2559
จัดจ้างการให้บริการงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2560-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
23/12/2559

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดจ้างฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารกองทุนและระบบบำเหน็จบำนาญ” 
24/2/2560
การจัดหาผู้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ (Business Continuity Services หรือ BCS) 
23/12/2559
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

จัดหาลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 สำหรับใช้ดำเนินการ SAP Migration จากเวอร์ชั่น R/3 4.7 ไปเป็นปัจจุบัน (เวอร์ชั่น ECC 6.0) 
21/2/2560
ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดจ้าง Baker & McKenzie (สำนักงานลอนดอน) เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
21/2/2560
ต่อสัญญาจ้างที่ปรึกษาการลงทุน 
28/12/2559
จัดจ้าง Ropes Gray เป็นที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการลงทุนในกองทุน EQT Infrastructure Fund III 
8/12/2559
จัดจ้าง Ropes & Gray เป็นที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการลงทุนในกองทุน JP Morgan Infrastructure Investment Fund 
8/12/2559
จัดจ้าง Baker McKenzie สำนักงานลอนดอน เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
8/12/2559
Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม