การบริหารความเสี่ยง

การบริหารองค์กรแบบบูรณาการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบบริหารจัดการบูรณาการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดระบบ Governance Risk Compliance หรือ GRC ที่ดี ซึ่งหมายถึงการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฏเกณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ในการบริหารจัดการให้ กบข. เป็นองค์กรที่มี GRC ที่ดีนั้น กบข. ให้ความสำคัญในการบริหารองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ที่เป็นกลไกขับเคลื่อน GRC นั่นคือ คน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) เพื่อช่วยให้ กบข. สามารถ

  • เข้าใจและจัดลำดับความสำคัญต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
  • กำหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางขององค์กรให้สอดคล้องกับมูลค่าและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
  • บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเพิ่มประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk Profile) การปกป้องคุณค่าขององค์กร (value) และการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตของกฏหมาย สัญญา ระบบภายใน สังคมและจริยธรรม
  • จัดทำและให้ข้อมูลเกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้และทันเวลาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ส่งเสริมการวัดความมีประสิทธิผลของการดำเนินงาน โดย กบข. มีเป้าหมายว่า บุคลากร ใน กบข. ทุกระดับต้องมีจิตสำนึกและส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  • มั่นใจว่าจะมีการจัดการเชิงรุกที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่สมาชิกและสังคม
Show more
โครงการ กบข. อบรมอาชีพ กรุงเทพฯ
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม
สวัสดิการที่พักโรงแรม กบข.