โครงการอบรมสมาชิก

ปฏิทินสัญจร

ตามที่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้กำหนดจัดโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2556 เพื่อบรรยายให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ กบข. นั้น กบข. ขอเรียนว่า ด้วยขณะนี้ กบข. อยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด จึงขอเลื่อนการจัดอบรมดังกล่าวไปก่อนและจะแจ้งวันและเวลาสำหรับการจัดอบรมใหม่ให้ทราบในโอกาสต่อไป

Show more
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม